fbpx

Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

Elektryfikacja linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczęta
18 czerwca 2021
Polskie innowacje – tak silne jak najsłabsze ogniwo. Debata online
7 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

partnerstwo

Radni województwa pomorskiego zadecydowali o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Łącznie, w minionym roku dochody województwa wyniosły 1 102 304 544 zł. Wydano zaś 1 062 717 321 zł.

Decyzję o udzieleniu absolutorium radni podjęli 28 czerwca 2021 r. podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Miniony 2020 rok nie był łatwy. Nikt nie mógł przewidzieć pandemii COVID-19. Z dnia na dzień rosła liczba zachorowań i hospitalizacji, doświadczyliśmy kilkakrotnego zamykania gospodarki. Życie społeczne i gospodarcze zostało znacznie ograniczone. Do tego doszła, pierwsza od blisko trzech dekad, recesja gospodarcza.

– PKB Polski spadł o 2,8 proc., a przecież jeszcze w 2019 r. pracując nad budżetem przyjęto, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,7 proc. – czytamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Wszystkie te nadzwyczajne okoliczności wpływały na realizację planu finansowego województwa. Uchwalona tzw. ustawa covidowa i jej kolejne nowelizacje wprowadzające np. ulgi i wsparcie przysługujące dłużnikom, zmiany podatku PIT czy CIT spowodowały mniejsze niż planowano wpływy do budżetu województwa. Jednocześnie, podejmowane przez samorząd województwa pomorskiego niezbędne działania, mające na celu przeciwdziałanie i niwelowanie skutków pandemii, powodowały zwiększanie wydatków. Jak zatem w szczegółach został wykonany plan finansowy województwa pomorskiego w 2020 r.?

Dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 1 102 304 544 zł. To o ok. 14 proc. mniej niż było planowane. Dochody własne województwa to 633 641 407 zł. Co się na nie składa?  Największą pozycją są tzw. dochody własne. To między innymi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które wyniosły 445 737 279 zł. Warto pamiętać, że im więcej firm ma siedzibę na Pomorzu, tym większe są udziały w CIT. Udział w PIT, czyli podatkach dochodowych od osób fizycznych, to 111 320 530 zł. Najmniejszą pulę stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy czy mienia województwa. Drugim źródłem dochodów budżetowych była subwencja ogólna. Składa się ona z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej. Łącznie, subwencja wyniosła 134 990 748 zł. Trzecią pulę dochodów stanowią dotacje zewnętrzne. Są to dotacje celowe z budżetu państwa, które są przeznaczane np. na realizację przez samorząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej czy dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich. W dochodach są też inne dotacje celowe, udzielane samorządowi na konkretne projekty oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Łącznie, wszystkie dotacje wyniosły 33 909 703 zł.

W 2020 r. z budżetu województwa wydano 1 062 717 321 zł. Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach jest to mniejsza od zaplanowanej kwota. Największą, bo liczącą 729 432 53 zł pulę środków przeznaczono na tzw. wydatki bieżące. W tej kwocie 158 082 439 zł stanowiły dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, a 33 505 000 zł – dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych.

16 działających na Pomorzu samorządowych instytucji kultury otrzymało 112 451 882 zł.

40 754 005 zł przeznaczono na projekty z zakresu polityki społecznej związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 333 284 709 zł. Na liczne prowadzone inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przeznaczonych było 138 158 308 zł. Zdecydowana większość środków skierowana została na przedsięwzięcia drogowe. Samorządowe jednostki kultury oraz podmioty lecznicze w formie dotacji inwestycyjnych otrzymały 113 838 950 zł. Warto też wspomnieć o 56 083 961 zł, które przeznaczone były na finansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wydatkach majątkowych należy też ująć kwotę 9 103 514 zł, która została przeznaczona na dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Międzynarodowych Targów Gdańskich SA oraz Szpitali Pomorskich sp. z o.o.

Pomimo planowanego w budżecie deficytu, rok 2020 udało się zakończyć z nadwyżką budżetową. Wyniosła ona 39 587 223 zł. Sytuacja budżetu województwa była stabilna. Nadwyżka powstała dzięki niższym niż zakładano wydatkom, które z uwagi na lockdown zostały niezrealizowane lub ich wykonanie zostało przeniesione na rok następny. Drugim czynnikiem, który wpłynął na powstanie nadwyżki, był brak możliwości realizacji inwestycji w ochronie zdrowia w wysokości 17 mln zł, co miało związek z późnym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednym z elementów procedury udzielenia absolutorium jest zaopiniowanie wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I tak, skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Oznacza to, że budżet został wykonany zgodnie z ustawą o finansach publicznych i że nie stwierdzono żadnych formalnych uchybień. Drugim organem oceniającym budżet jest Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Również i ta opinia była pozytywna. Ostatecznie, za uchwałą głosowało 19 radnych, 11 radnych opozycji było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że Zarząd Województwa Pomorskiego uzyskał absolutorium.

 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu województwa znajduje się tutaj:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2020 rok

Źródło: pomorskie.eu