Komisje problemowe Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej są powoływane przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na podstawie § 14 pkt. 13 Statutu Związku. W skład poszczególnych Komisji wchodzą przedstawiciele szesnastu polskich regionów. Samorządy województw we własnym zakresie podejmują decyzję o delegowaniu swoich przedstawicieli do prac w poszczególnych Komisjach. W ramach Związku Województw RP funkcjonuje osiem Komisji problemowych. Są to:

 • Komisja ds. Finansów Publicznych
 • Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
 • Komisja ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Komisja ds. Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
 • Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Komisja ds. Polski Wschodniej
 • Komisja ds. Żywności

W ramach Związku Województw RP funkcjonują także zespoły eksperckie, których zadaniem jest wsparcie prac Komisji w poszczególnych obszarach tematycznych. Są to:

 • Zespół Ekspercki ds. Ochrony Środowiska
 • Zespół Ekspercki ds. Polityki Energetycznej
 • Zespół Ekspercki ds. Rynku Pracy
 • Zespół Ekspercki ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Zespół Ekspercki Skarbników Województw
 • Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej
 • Zespół Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej

Zadania Komisji

Komisje pełnią rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP, w sprawach związanych m.in. z:

 • reprezentowaniem interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich,
 • inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych w takich obszarach, jak finanse publiczne, obszary wiejskie, żywność, nauka i edukacja, infrastruktura czy też kultura i dziedzictwo narodowe,
 • inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,
 • reprezentowaniem Związku Województw RP w pracach nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi.