Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku Województw RP. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ze swego grona. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia kontrola wykonania budżetu przez Zarząd Związku
Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Materla – Przewodnicząca Komisji
Jan Bobek – Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adam Sekściński – Radny Województwa Podlaskiego
Leszek Bonna – wicemarszałek województwa Pomorskiego