Odpowiedzi na stanowiska

Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie propozycji zmiany ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2329)
5 kwietnia 2024

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wsparcia idei badań w kierunku wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C
5 kwietnia 2024

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie systemu instytucjonalnego dla instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
3 kwietnia 2024

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
17 listopada 2023

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania odpadami.
7 listopada 2023

Do pobrania .pdf

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie konieczności wypracowania mechanizmu szczególnego wsparcia na poziomie unijnym dedykowanego czterem regionom Polski Wschodniej położonym przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie). 
29 października 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.) w zakresie umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego skorzystania z zapisów art. 38 ust. 5.
17 lipca 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zagrożenia wydatkowania środków przeznaczonych na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
17 lipca 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie poparcia dla zmiany ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych polegającej na wprowadzeniu mechanizmu pośredniej waloryzacji wysokości wynagrodzenia jakie otrzymują świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej
7 czerwca 2023

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Nr 6/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
19 maja 2023

Do pobrania .pdf

 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie mechanizmu finansowania zadań ustawowych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, służących utrzymaniu zatrudnienia.
18 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zapewnienia finansowania od lipca 2023 r. realizacji przez samorządy województw zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 oraz współpracy z Departamentem Rybołówstwa
13 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie zarządzania Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy
24 lutego 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie w sprawie jakości opieki zdrowotnej
13 lutego 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zarządzania Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy
9 lutego 2023
Do pobrania .pdf
 
Nazwa: Odpowiedzi na Stanowisko nr 3 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020
9 stycznia 2023 i 11 stycznia 2023
odpowiedź MFiPR Do pobrania .pdf
odpowiedź MKiDN Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DRUK senacki nr: 872, 872A)
29 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Załącznik do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko nr 7 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
18 października 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych
20 listopada 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko nr 4 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności podwyższenia wyceny świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
7 października 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko nr 5 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności wzrostu wyceny świadczeń dla świadczeniodawców wykonujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
7 października 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na stanowisko nr 9 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uwzględnienia dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów poza pasem drogowym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
5 października 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko nr 11/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w spawie finansowania zadań wykonywanych przez samorządy województw w ramach Programu Operacyjnego"Rybactwo i Morze" 2014-2020
4 listopada 2022
Do pobrania .pdf
Załącznik do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Związku Województw RP
w spawie poparcia stanowiska Izby w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską nad rozszerzeniem tzw. Taksonomii
28 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wsparcia w programach regionalnych w obszarze zdrowia
7 września 2022
Do pobrania .pdf
Załącznik do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zwiększenia środków na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020 z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
26 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na stanowisko Nr 5/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie organizacji transportu publicznego
11 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związków Województw RP
w spawie w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych do realizacji samorządom województw.
8 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie wsparcia obszaru zdrowia w programach regionalnych
25 lipca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4
25 lipca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko nr 8/2019 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie utworzenia centralnego funduszu finansowania, tworzenia i utrzymania sieci krajowych tras rowerowych
3 stycznia 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedzi na Stanowiska nr 4/2019, 5/2019, 6/2019 i 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie określania systemu kontroli uprawnień posiadanych przez osoby wykonujące zadania przewodnika górskiego w parkach narodowych.
22 sierpnia 2019
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2024 r.

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie przywrócenia dostępu do informacji o stanie realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników odpowiednio zamieszkałych / posiadających siedzibę lub oddział na obszarze każdego z 16 województw
18 kwietnia 2024

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wsparcia idei badań w kierunku wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C
21 marca 2024

Do pobrania .pdf

Nazwa: Uchwała Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP 
w sprawie przyjęcia stanowiska Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia skutecznych działań zmierzających do likwidacji miejsc nielegalnego porzucania odpadów
28 lutego 2024

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie propozycji zmiany ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2329)
27 lutego 2024

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie systemu instytucjonalnego dla instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
27 lutego 2024

Do pobrania .pdf

Stanowiska 2023 r.

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie postulatu zmian niektórych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705)
24 listopada 2023

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie uwolnienia Pana Andrzeja Poczobuta
6 listopada 2023

Do pobrania .pdf

Nazwa: Uchwała Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie rekomendowania Związkowi Województw Rzeczypospolitej Polskiej postulatu zmian niektórych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
17 października 2023

Do pobrania .pdf

Nazwa: Uchwała Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie przyjęcia stanowiska Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uwolnienia Pana Andrzeja Poczobuta
17 października 2023

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie konieczności wypracowania mechanizmu szczególnego wsparcia na poziomie unijnym dedykowanego czterem regionom Polski Wschodniej
4 października 2023

Do pobrania .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania odpadami
2 października 2023

Do pobrania .pdf

Załącznik do stanowiska .pdf

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zagrożenia wydatkowania środków przeznaczonych na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
28 czerwca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie Polityki Spójności UE post-2027
28 czerwca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie podjęcia stosownych działań wzmacniających dochody JST w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań statutowych województw
11 maja 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym
24 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie poparcia dla zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych polegającej na wprowadzeniu mechanizmu pośredniej waloryzacji wysokości wynagrodzenia jakie otrzymują świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej
20 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek
5 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie poparcia dla zmiany ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej  ze środków publicznych polegającej na wprowadzeniu mechanizmu pośredniej waloryzacji wysokości wynagrodzenia jakie otrzymują świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej
3 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie opracowania i wdrożenia standardów opieki koordynowanej nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ)
3 kwietnia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie regulacji kompetencji lekarzy spoza UE pracujących w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
29 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie stworzenia i wdrożenia standardów opieki koordynowanej nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ)
22 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek
22 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie mechanizmu finansowania zadań ustawowych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy służących utrzymaniu poziomu zatrudnienia
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zapewnienia finansowania od lipca 2023 r. realizacji przez samorządy województw zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 oraz współpracy z Departamentem Rybołówstwa
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 2 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie opracowania i wdrożenia standardów opieki koordynowanej nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ);
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 3 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie doprecyzowania zapisów art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych w zakresie wskazania podmiotu właściwego do szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie, powstałych na obszarach ogrodzonych upraw rolnych
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 4 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wprowadzenia w ustawie Prawo łowieckie zapisów regulujących kwestię odpowiedzialności za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 5 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2139)
21 marca 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie regulacji kompetencji lekarzy spoza UE pracujących w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
20 lutego 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie zarządzania Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy
20 stycznia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zagrożenia wykorzystania środków na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
8 stycznia 2023
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
5 stycznia 2023
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2022 r.

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie jakości opieki zdrowotnej
23 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej
23 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DRUK senacki nr: 872, 872A)
15 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie jakości opieki zdrowotnej
9 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej
7 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
2 grudnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2667)
14 października 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
29 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie zagrożenia pełnej realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Wniosek nr 1/09/2022 Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie zmiany Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 2 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie funkcjonowania modułu sprawozdawczości w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 3 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 4 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności podwyższenia wyceny świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 5 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności wzrostu wyceny świadczeń dla świadczeniodawców wykonujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 6 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 7 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 8 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących zerowych lub niskich wartości kamieni milowych/ wartości pośrednich w projektach Programów Regionalnych na perspektywę finansową na lata 2021 - 2027
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 9 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uwzględnienia dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów poza pasem drogowym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 10 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zwiększenia limitu środków dostępnych dla województw na operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 11 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie finansowania zadań wykonywanych przez samorządy województw w ramach Programu Operacyjnego"Rybactwo i Morze" 2014-2020
21 września 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 1/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie propozycji rozwiązań poprawiających sytuację finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
18 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie zwiększenia środków na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020 z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)
17 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządkowej przekazanych do realizacji samorządom województw
8 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP
w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych do realizacji samorządom województw
20 lipca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie wsparcia w programach regionalnych w obszarze zdrowia
8 lipca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie zasad wdrażania Interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi – Obszar B Inteligentna wieś
28 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie jakości opieki zdrowtonej
28 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym, wypracowania uregulowań systemowych dotyczących pracowników tych instytucji oraz zwiększenia środków finansowych na ich działalność
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 11 Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Uchwała Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Uchwała Przewodniczących Sejmików Województw RP
w sprawie postulatów dotyczących zmian w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Uchwała Przewodniczących Sejmików Województw RP
przyjmująca postulaty w sprawie zmiany ustawy o samorządzie województwa celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku województwa w trybie mieszanym
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Uchwała Przewodniczących Sejmików Województw RP
przyjmująca wniosek do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Związku Województw RP
w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych
21 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Uchwała Przewodniczących Sejmików Województw RP
przyjmująca apel do wspólnot regionalnych i społeczności międzynarodowych o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 1/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego podwyżki wynagrodzenia dla pracowników POLREGIO S.A.
15 lutego 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 2/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany zasad rozliczania prosumentów produkujących energię z fotowoltaiki
23 lutego 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 3/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanego podziały interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w perspektywie 2021-2027
31 marca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 5/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie organizacji transportu publicznego
31 marca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 6/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
7 kwietnia 2022

Do pobrania .pdf

Odpowiedź na stanowisko .pdf

Nazwa: Stanowisko Nr 7/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie sprawozdawczości komunalnej
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 4/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami dotyczących wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów oraz ... dalej
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 8/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie Funduszu Kolejowego, jako efektywnego wsparcia samorządów województw
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie formy finansowania projektów z obszaru B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w programach regionalnych perspektywy finansowej 2021-2027
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
18 lutego 2022
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2021 r.

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie Priorytetu 3. Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027
20 października 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie poparcia stanowiska Izby w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską nad rozszerzeniem tzw. Taksonomii
6 września 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 1/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zapewniania finansowania regionalnych inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2021-2027 z poziomu krajowego
23 lipca 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 2/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanego poziomu koncentracji tematycznej dla Celu Polityki 2 w ramach programów regionalnych Polityki Spójności UE na lata 2021-2027
1 września 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 3/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie nieograniczania grup docelowych projektów z obszaru zdrowia finansowanych z EFS+ wyłącznie do osób defaworyzowanych
7 września 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 4/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
9 września 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 5/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przyznania przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim
9 września 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 8/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie dofinansowania nocnych dyżurów pracy aptek ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wsparcia obszaru zdrowia w ramach instrumentu REACT-EU
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 10/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 11/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie III wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
7 grudnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 12/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zasad wsparcia przedsiębiorców przez Samorządy Województw z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
7 grudnia 2021
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2020 r.

Nazwa: Stanowisko Nr 1/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie alokacji dla regionalnych programów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 2/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej zakup sprzętu dla szpitali
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 3/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie usprawnienia systemu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 4/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 5/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz inicjatywy REACT-EU
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 6/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wprowadzenia zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 7/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie cen środków ochrony osobistej w czasie trwania epidemii wywołanej przez COVID-19
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 8/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany wskaźników norm zatrudnienia oraz terminu wyznaczonego na ich dostosowanie wynikającego z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019r. poz. 1285)
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, w celu złagodzenia skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 10/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067)
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 11/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konsekwencji finansowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 12/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie dedykowania części środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia ujawnionych w czasie pandemii koronawirusa
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 13/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uwzględniania jednostek samorządu województwa, a także szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, jako pełnoprawnych podmiotów korzystających z programów rządowych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 14/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zainicjowania zmian w przepisach dotyczących zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 15/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 16/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie delegacji do samorządów województw wdrażania działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym działania LEADER, wynikających z Krajowego Planu Strategicznego
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 17/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 18/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 19/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 20/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 21/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 22/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmian dotyczących warunków i trybu powierzania zadań doradcy metodycznego
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 23/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 24/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 25/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej przesunięcia środków w ramach programów operacyjnych
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 26/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie sposobu wdrażania środków instrumentu REACT-EU
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 27/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie prac nad Krajowym Planem Odbudowy i wskazania priorytetowych dla regionów obszarów reform do realizacji w ramach KPO
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 28/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanej demarkacji w obszarze Celu Polityki 2, 3, 4 dla programów operacyjnych w Polsce w ramach Polityki Spójności UE w latach 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 29/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanej demarkacji w obszarze Celu Polityki 1 dla programów operacyjnych w Polsce w ramach Polityki Spójności UE w latach 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 30/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach programów regionalnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 31/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany terminu dostosowania obiektów administracji publicznej do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1696)
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 32/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie kontynuacji reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 33/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie finansowania terapii genowej dzieci chorych na SMA – rdzeniowy zanik mięśni
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 34/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie pogarszających się warunków funkcjonowania pasiek
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 35/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie opłat podwyższonych za składowanie odpadów
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 36/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie niedofinansowania ustawowo zleconego samorządom województw zadania z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych oraz rozszerzenia zakresu działań w tym obszarze
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 37/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przekazania przez Rząd RP informacji na temat stanu przygotowania Państwa w związku ze zwiększeniem skali zachorowań na COVID-19 w sezonie jesiennym
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 38/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przyspieszenia wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 39/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności ustalenia źródła finansowania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych w podmiotach leczniczych
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 40/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zwiększenia możliwości kierowania na testy pod kątem SARS-CoV-2 oraz zwiększenie dostępności do testów
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Województw RP
w przedmiocie poparcia Stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopana 2019 r. (K 4/17)
5 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Województw RP
w sprawie racjonalnej i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie zdrowia psychicznego
5 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w związku z ich trudną sytuacja finansową
18 czerwca 2020
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2019 r.

Nazwa: Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych
7 czerwca 2019
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko nr 8/2019 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie utworzenia centralnego funduszu finansowania, tworzenia i utrzymania sieci krajowych tras rowerowych
28 listopada 2019
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2018 r.

Nazwa: Stanowisko nr 8/2018 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie warunków udostępniania wałów przeciwpowodziowych dla budowy i konserwacji dróg rowerowych oraz związanych z tym opłat
10 grudnia 2018
Do pobrania .pdf