fbpx

Stanowiska i odpowiedzi na stanowiska

Odpowiedzi na stanowiska

Nazwa: Odpowiedź na stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP Nr 5/2022
w sprawie organizacji transportu publicznego
11 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie wsparcia obszaru zdrowia w programach regionalnych
25 lipca 2022
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2022 r.

Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw RP
w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządkowej przekazanych do realizacji samorządom województw
08 sierpnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP
w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządkowej przekazanych do realizacji samorządom województw
20 lipca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie zasad wdrażania Interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi – Obszar B Inteligentna wieś
28 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie jakości opieki zdrowtonej
28 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym, wypracowania uregulowań systemowych dotyczących pracowników tych instytucji oraz zwiększenia środków finansowych na ich działalność
9 czerwca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 1/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego podwyżki wynagrodzenia dla pracowników POLREGIO S.A.
15 lutego 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 2/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany zasad rozliczania prosumentów produkujących energię z fotowoltaiki
23 lutego 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 3/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanego podziały interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w perspektywie 2021-2027
31 marca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 4/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami dotyczących wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów oraz ... dalej
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 5/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie organizacji transportu publicznego
31 marca 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 6/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 7/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie sprawozdawczości komunalnej
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 8/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie Funduszu Kolejowego, jako efektywnego wsparcia samorządów województw
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2022 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie formy finansowania projektów z obszaru B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w programach regionalnych perspektywy finansowej 2021-2027
7 kwietnia 2022
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2021 r.

Nazwa: Stanowisko Nr 8/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie dofinansowania nocnych dyżurów pracy aptek ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wsparcia obszaru zdrowia w ramach instrumentu REACT-EU
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 10/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce
21 kwietnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 11/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie III wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
7 grudnia 2021
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 12/2021 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zasad wsparcia przedsiębiorców przez Samorządy Województw z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
7 grudnia 2021
Do pobrania .pdf

Stanowiska 2020 r.

Nazwa: Stanowisko Nr 1/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie alokacji dla regionalnych programów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 2/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej zakup sprzętu dla szpitali
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 3/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie usprawnienia systemu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 4/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 5/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz inicjatywy REACT-EU
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 6/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wprowadzenia zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 7/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie cen środków ochrony osobistej w czasie trwania epidemii wywołanej przez COVID-19
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 8/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany wskaźników norm zatrudnienia oraz terminu wyznaczonego na ich dostosowanie wynikającego z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019r. poz. 1285)
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 9/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, w celu złagodzenia skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 10/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067)
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 11/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konsekwencji finansowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 12/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie dedykowania części środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia ujawnionych w czasie pandemii koronawirusa
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 13/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uwzględniania jednostek samorządu województwa, a także szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, jako pełnoprawnych podmiotów korzystających z programów rządowych
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 14/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zainicjowania zmian w przepisach dotyczących zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
31 lipca 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 15/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 16/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie delegacji do samorządów województw wdrażania działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym działania LEADER, wynikających z Krajowego Planu Strategicznego
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 17/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 18/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 19/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 20/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 21/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 22/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmian dotyczących warunków i trybu powierzania zadań doradcy metodycznego
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 23/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 24/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.
24 września 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 25/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej przesunięcia środków w ramach programów operacyjnych
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 26/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie sposobu wdrażania środków instrumentu REACT-EU
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 27/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie prac nad Krajowym Planem Odbudowy i wskazania priorytetowych dla regionów obszarów reform do realizacji w ramach KPO
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 28/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanej demarkacji w obszarze Celu Polityki 2, 3, 4 dla programów operacyjnych w Polsce w ramach Polityki Spójności UE w latach 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 29/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie proponowanej demarkacji w obszarze Celu Polityki 1 dla programów operacyjnych w Polsce w ramach Polityki Spójności UE w latach 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 30/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach programów regionalnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 31/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zmiany terminu dostosowania obiektów administracji publicznej do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1696)
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 32/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie kontynuacji reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 33/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie finansowania terapii genowej dzieci chorych na SMA – rdzeniowy zanik mięśni
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 34/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie pogarszających się warunków funkcjonowania pasiek
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 35/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie opłat podwyższonych za składowanie odpadów
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 36/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie niedofinansowania ustawowo zleconego samorządom województw zadania z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych oraz rozszerzenia zakresu działań w tym obszarze
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 37/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przekazania przez Rząd RP informacji na temat stanu przygotowania Państwa w związku ze zwiększeniem skali zachorowań na COVID-19 w sezonie jesiennym
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 38/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie przyspieszenia wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 39/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie konieczności ustalenia źródła finansowania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych w podmiotach leczniczych
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Nr 40/2020 Konwentu Marszałków Województw RP
w sprawie zwiększenia możliwości kierowania na testy pod kątem SARS-CoV-2 oraz zwiększenie dostępności do testów
26 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Województw RP
w przedmiocie poparcia Stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopana 2019 r. (K 4/17)
5 listopada 2020
Do pobrania .pdf
Nazwa: Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Województw RP
w sprawie racjonalnej i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie zdrowia psychicznego
5 listopada 2020
Do pobrania .pdf