Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.

Konwent wspiera Związek i jego organy w:

  • podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości,
  • inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
  • inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
  • inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
  • promowanie działalności Związku Województw RP.

Skład Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Jaroch
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Piniewska
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Wacław Maciuszonek
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwona Koperska
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Jan Tadeusz Duda
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Ludwik Rakowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Rafał Bartek
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogusław Dębski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego – Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Mirosław Mazur
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Arkadiusz Bąk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Małgorzata Waszak – Klepka
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Teresa Kalina

Regulamin Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP