Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej - jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.
  • Celami ZWRP są:
  • wspieranie idei samorządu terytorialnego,
  • obrona wspólnych interesów województw,
  • oraz społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.


Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny.KWRiST

KWRIS
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego. Przedstawicielami Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są: Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Legislacja krajowa

Komisje problemowe Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej są powoływane przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na podstawie § 14 pkt. 13 Statutu Związku. W skład poszczególnych Komisji wchodzą przedstawiciele szesnastu polskich regionów. Samorządy województw we własnym zakresie podejmują decyzję o delegowaniu swoich przedstawicieli do prac w poszczególnych Komisjach. W ramach Związku Województw RP funkcjonuje osiem Komisji problemowych. Są to: W ramach Związku Województw RP funkcjonują także zespoły eksperckie, których zadaniem jest wsparcie prac Komisji w poszczególnych obszarach tematycznych. Są to: Zadania Komisji Komisje pełnią rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP, w sprawach związanych m.in. z:

  • reprezentowaniem interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich,
  • inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych w takich obszarach, jak finanse publiczne, obszary wiejskie, żywność, nauka i edukacja, infrastruktura czy też kultura i dziedzictwo narodowe,
  • inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,
  • reprezentowaniem Związku Województw RP w pracach nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi.

Legislacja zagraniczna

Działalność międzynarodowa Związku Województw RP Zgodnie ze Statutem, Związek Województw RP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w takich gremiach, jak: Związek Województw RP utrzymuje bliską współpracę z biurami regionalnymi polskich województw w Brukseli. Wspieramy działania biur regionalnych w zakresie monitorowania polityk i instrumentów Unii Europejskiej o kluczowym znaczeniu dla samorządów województw.