fbpx

Potrzebne są dodatkowe środki na gospodarkę wodno-ściekową

Olgierd Geblewicz
O czym mówiono podczas Kongresu Klastrów Polskich 2020
10 listopada 2020
posiedzenie zarządu
Obradował Zarząd ZWRP
13 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Potrzebne są dodatkowe środki na gospodarkę wodno-ściekową

kanalizacja
  • Ponad 200 mln zł – tyle brakuje samorządom województw do sfinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gotowych do realizacji, jednak z powodu braku środków pozostających na listach rezerwowych.
  • Ponad 500 mln zł – tak samorządy województw szacują wysokość zapotrzebowania na ewentualne dodatkowe środki na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej możliwe do realizacji jeszcze w bieżącym okresie programowania PROW 2014-2020.

Gospodarka wodno-ściekowa oraz poziom infrastruktury technicznej, w tym wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowi jeden z głównych przedmiotów zainteresowania wspólnotowej polityki w zakresie ochrony środowiska. Prawodawstwo Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy jakości środowiska naturalnego, a w szczególności stanu wód. Instrumenty rozwoju mają doprowadzić do unowocześniania obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy perspektywy zatrudnienia mieszkańców, a także znacząco wpłynąć na poprawę stanu środowiska.

Potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w Polsce nadal są olbrzymie, pomimo wysokich nakładów w tym obszarze. Stąd nadal konieczne jest zwiększanie poziomu skanalizowania, zwodociągowania oraz budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym indywidualnych. Dla mieszkańców terenów wiejskich dostęp do bieżącej wody, jak również możliwość odprowadzenia ścieków, stanowi ważny element troski codziennego życia.

Związek Województw RP sprawdził, jakie są potrzeby w poszczególnych województwach w zakresie:

– wysokości środków potrzebnych do sfinansowania projektów gotowych do realizacji, jednak z powodu braku środków pozostających na listach rezerwowych,

– oszacowania wysokości ewentualnych dodatkowych środków na projekty możliwe do realizacji jeszcze w bieżącym okresie programowania PROW 2014-2020.

Uzyskane dane Zarząd ZWRP przekazał prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi , apelując „o podjęcie zintensyfikowanych działań zmierzających do alokowania dodatkowych środków pochodzących jeszcze z obecnych środków PROW 2014-2020 oraz ze środków, które mają być przyznane na tzw. okres przejściowy PROW 2021-2022r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW na realizację inwestycji poza obszarem aglomeracji, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

stanowisko wodno-sciek