fbpx

Depopulacja i drenaż mózgów pod lupą Komitetu Regionów

Legislacja. Mapa wpływu. Piotr Pilch
20 marca 2023
O sytuacji finansowej regionów
24 marca 2023
Pokaż wszystkie

Depopulacja i drenaż mózgów pod lupą Komitetu Regionów

Przedstawiciele miast i regionów UE wyrazili uznanie dla wzmożonych wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia dysproporcji terytorialnych i wsparcia regionów zmagających się z takimi wyzwaniami jak depopulacja i drenaż mózgów.

Podczas debaty, która odbyła się 15 marca br., przywódczynie i przywódcy szczebla lokalnego i regionalnego ostrzegli, że drenaż mózgów i pogłębiające się dysproporcje regionalne stanowią zagrożenie dla długoterminowej trwałości projektu europejskiego. Zaapelowali o lepsze zdanie sobie sprawy z różnorodności, wyzwań i możliwości w tych regionach w celu opracowania środków dostosowanych do potrzeb każdego regionu, zwłaszcza z punktu widzenia przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.

– Unia Europejska stoi w obliczu rosnących nierówności, ale w niektórych regionach istnieje większe ryzyko pozostania w tyle. Kiedy młodzi ludzie opuszczają swoje miejsce, w poszukiwaniu nowe możliwości, jest to sygnał ostrzegawczy, że trzeba działać. Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wykorzystania talentów w celu pobudzenia rozwoju regionalnego w 82 regionach. Polityka spójności stanowi w połączeniu z innymi czynnikami kluczowe narzędzie promowania rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby każdego terytorium. Mamy obowiązek zapewnić sukces wszystkim tym, którzy czują się pozostawieni w tyle. Stanowiłoby to namacalny sukces Europejskiego Roku Umiejętności. – stwierdził Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, powiedziała: Swoboda przemieszczania się jest jednym z najcenniejszych osiągnięć UE. Dodatkowo, musimy zadbać o to, by regiony doświadczające kurczenia się populacji, a tym samym zmagające się z „pułapką niedoboru talentów”, dysponowały środkami umożliwiającymi przyciągnięcie i wykorzystanie wyników swoich inwestycji. Zmiany demograficzne mogą być okazją do wzmocnienia odporności na całym terytorium UE.

Tania Christowa (BG/EPL), przewodnicząca Komisji SEDEC KR-u i burmistrzyni gminy Gabrowo, odniosła się pozytywnie do komunikatu Komisji i podkreśliła, że KR popiera ogólne cele wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania dysproporcjom i geograficznym podziałom między regionami i miastami. Dodała również: Władze lokalne i regionalne mogą zawierać lokalne sojusze z udziałem wszystkich zainteresowanych stron i wnosić wkład w opracowywanie i realizację polityki lokalnej łagodzącej drenaż mózgów.

komunikacie Komisji Europejskiej wskazano 46 regionów UE, które już znajdują się w tzw. „pułapce niedoboru talentów”, oraz 36 regionów, którym grozi wpadnięcie w nią.Większość z tych regionów znajduje się w 16 państwach członkowskich Europy Południowej i Wschodniej i zamieszkuje je łącznie niemal 30% ludności UE. Zmagają się zwłaszcza z niskim współczynnikiem urodzeń, spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, niskim odsetkiem absolwentów uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego oraz drenażem mózgów. Komisja proponuje ustanowienie mechanizmu wspierania talentów składającego się z ośmiu filarów i oferującego tym regionom specjalne wsparcie i specjalną pomoc.

Zgromadzenie przyjęło rezolucję wzywającą do przyspieszenia transformacji regionów, które wpadły w pułapkę niedoboru talentów, oraz do krzewienia spójności cyfrowej jako celu Unii Europejskiej. W rezolucji upomniano się również o przyjęcie strategicznego podejścia do integracji obywateli państw trzecich w UE jako potencjalnej siły napędowej lokalnego wzrostu gospodarczego i podkreślono pierwszoplanową rolę polityki spójności UE oraz regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji w stymulowaniu dynamicznych ekosystemów innowacji. Postulowano zwrócenie szczególnej uwagi na obszary wiejskie i oddalone, wyspy oraz wszystkie obszary o trwałych trudnych warunkach przyrodniczych lub demograficznych, ponieważ utrata młodych ludzi w tych regionach w połączeniu ze spadkiem współczynnika urodzeń utrudnia utrzymanie podstawowych usług publicznych i ożywienie gospodarki.

Opowiedziano się również za tym, by w ramach wszystkich kierunków polityki europejskiej, w tym nowej polityki mającej na celu zatrzymanie i przyciągnięcie talentów do regionów UE, przestrzegano zasady „nie szkodzić spójności”. 

źródło i foto: cor