fbpx
Obradował Zespół ds. mobilności rowerowej Konwentu Marszałków Województw
12 maja 2022
Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
13 maja 2022
Pokaż wszystkie

Konwent Marszałków. Rozmowy o edukacji

W ramach świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków Województw RP w urzędzie marszałkowskim w Kielcach odbyło się zdalne spotkanie dyrektorów szkół specjalnych oraz dyrektorów i pracowników urzędów marszałkowskich z kraju, zajmujących się sprawami edukacji.  Dyskusja dotyczyła zmian w zapisach prawnych dotyczących funkcjonowania szkół specjalnych działających przy podmiotach leczniczych. Spotkanie  poprowadziła Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

9 czerwca odbędzie się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił prezentację wstępnie przygotowanych kwestii w sprawie doprecyzowania i uzupełnienia zapisów w prawie w zakresie funkcjonowania szkół specjalnych zorganizowanych przy podmiotach leczniczych oraz ich finansowania, które było konsultowane z dyrektorami placówek specjalnych z terenu całej Polski oraz z przedstawicielami samorządów wojewódzkich.

– Docierają do nas sygnały ze szkół specjalnych, które funkcjonują przy placówkach szpitalnych, że borykają się z pewnymi problemami, które można by uregulować za pomocą odpowiednich zapisów w prawie. Prosimy Państwa o wszelkie sugestie i podzielenie się doświadczeniami, tak aby do czerwca udało nam się wspólnie wypracować stanowisko w sprawie wprowadzenia uregulowań umożliwiających lepszą realizację prawa do nauki dzieciom przewlekle chorym, wymagającym rehabilitacji, mającym zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność intelektualną lub inne problemy zdrowotne, pobierających okresowo naukę w szkołach specjalnych zorganizowanych przy podmiotach leczniczych. Wypracowane przez nas wspólnie stanowisko trafi na konwent, a później do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia – powiedziała prowadząca spotkanie Renata Bilska.

Podczas kilkugodzinnej dyskusji zdefiniowano najważniejsze problemy i potrzeby wymagające interwencji i przeanalizowano 4 tezy stanowiska, które zamknęły się w następującym obszarze:

  1.  Zagrożenie niedoborem kadry pedagogicznej, związane z wymogiem posiadania ukończonego doskonalenia w zakresie pedagogiki leczniczej w chwili rozpoczynania pracy w szkole specjalnej zorganizowanej przy podmiocie leczniczym
  2.  Uregulowanie w zakresie współpracy szkół przy podmiotach leczniczych ze szkołami macierzystymi uczniów
  3. Rozważenie możliwości podwyższenia wysokości subwencji oświatowej dla szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w tym w podmiotach z oddziałami psychiatrii dziecięcej
  4. Rozważenie możliwości podwyższenia wysokości subwencji oświatowej dla szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w tym w podmiotach z oddziałami psychiatrii dziecięcej.

Pracownicy szkół specjalnych i samorządowcy z terenu całej Polski dzielili się swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w placówkach, gdzie podczas leczenia szpitalnego naukę pobierają dzieci wymagające rehabilitacji, przeżywające trudności emocjonalne i inne. Omawiano m.in. problemy lokalowe w szpitalach, problemy kadrowe wśród nauczycieli czy choćby problem nierespektowania przez niektóre szkoły macierzyste ocen, zdobytych przez dzieci w szkole na oddziale szpitalnym.