fbpx
Konwent Marszałków. Rozmowy o edukacji
12 maja 2022
Kolejne stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie PO Rybactwo i Morze
13 maja 2022

12 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazły się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz podział rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Ten ostatni nowelizuje m.in. ustawę o drogach publicznych w zakresie kaskadowego przekazywania starodroży i zakłada, że w przypadku zw. kaskadowego mechanizmu sejmik województwa nie będzie mógł pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinka danej drogi krajowej, która została zastąpiona przez autostradę lub drogę ekspresową. Projekt był już omawiany na ostatnim posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej, odbyło się także spotkanie robocze strony samorządowej KWRiST z przedstawicielami resortu infrastruktury.

Przeczytaj: Z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST – Polskie Regiony

Strona samorządowa, a także Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP postulują pozostawienie mechanizmu kaskadowego przekazywania starodroży w aktualnym kształcie.

Przeczytaj: Komisja ds. Infrastruktury ZWRP w sprawie kaskadowego przekazywania starodroży – Polskie Regiony

Ze względu na brak obecności oraz decyzji kierownictwa resortu odstąpienia od zmian w zakresie starodroży, ustalono że projekt powróci do opiniowania 19 maja. Wtedy to ma się odbyć kolejne posiedzenie Zespołu, na którym ma być obecny minister odpowiedzialny za projekt.

Do opiniowania powróci także projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Przeczytaj: Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – Polskie Regiony

W spotkaniu z ramienia Związku Województw RP uczestniczyli Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).