fbpx
zboże
Niedostateczne wsparcie dla obszarów wiejskich na lata 2023-2027
15 lutego 2021
łóżko szpitalne
O restrukturyzacji szpitali z ministrem zdrowia
17 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Spotkanie koordynatorów ds. dostępności

Roman Kolek

16 lutego br. odbyło się zdalne spotkanie koordynatorów ds. dostępności działających w urzędach marszałkowskich. Zorganizowało je biuro Związku Województw RP. Obradom przewodniczył Roman Kolek, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP, wicemarszałek województwa opolskiego.

Do 30 września 2020 r. urzędy administracji rządowej i samorządowej musiały powołać koordynatorów ds. dostępności.

Koordynator powinien być opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oraz ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności. Projekt ma być zaopiniowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, którą tworzą ogólnopolskie korporacje samorządowe, w tym Związek Województw RP.

Koordynatorzy z urzędów wojewódzkich i jednostek podległych mieli okazję się z nim zapoznać i wymienić opiniami a także wsłuchać wystąpienia przedstawiciela Spółdzielni Fado, który opowiadał o problemach dostępności z pozycji instytucji certyfikującej.

W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka firmy Linia Etyki, która przedstawiła prezentację na temat przepisów o tzw. sygnalistach.

Jakub Mielczarek, dyrektor biura ZWRP zaproponował, aby koordynatorzy spotykali się cyklicznie w ramach zespołu roboczego przy ZWRP.