fbpx

Uwagi Zarządu ZWRP do projektu Umowy Partnerstwa

lekarz
Obradowała Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
10 marca 2021
dyskusja
Edu Polskie Regiony. Przeszkoliliśmy już 1000 osób. Mamy dalsze plany
16 marca 2021
Pokaż wszystkie

Uwagi Zarządu ZWRP do projektu Umowy Partnerstwa

partnerstwo

Zarząd Związku Województw RP przeanalizował projekt Umowy Partnerstwa. Swoje stanowisko przekazał Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ocenie Zarządu ZWRP projekt Umowy Partnerstwa przedstawiony do konsultacji społecznych nie zawierał danych dotyczących zastosowanej metodologii i algorytmu podziału środków Polityki Spójności pomiędzy programy dla poszczególnych województw. Jednocześnie zasady te nie zostały poddane dyskusji ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z zarządami województw, które w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację programów regionalnych służących realizacji Umowy Partnerstwa.

W projekcie Umowy Partnerstwa oprócz propozycji alokacji na poszczególne programy określona została także łączna kwota rezerwy finansowej na programy regionalne przewidziana do rozdysponowania w ramach kontraktów programowych, co, jak zauważa ZWRP, w przypadku braku jasnych i transparentnych reguł podziału może spowodować naruszenie zasady partnerstwa przy przygotowaniu umowy partnerstwa.

– Przedmiotowa rezerwa to 7,1 mld euro, co stanowi 25% środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych. Jednocześnie nie zostały przedstawione zasady podziału ww. środków, co znacząco utrudnia przygotowanie programów regionalnych, zgodnie z zakładanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej harmonogramem prac. Zarząd Związku Województw RP podkreśla, że podział środków rezerwy powinien być oparty na obiektywnych kryteriach, gwarantujących zrównoważony rozwój wszystkich regionów. – czytamy w stanowisku.

Mając na uwadze zakres zadań związanych z zarządzaniem programami regionalnymi, Zarząd Związku nie może zgodzić się na zaproponowane w projekcie UP kwoty środków pomocy technicznej na poziomie 3% programów. Obawiając się, że niewystarczające środki na Pomoc Techniczną mogą w znacznym stopniu utrudnić sprawne wdrażanie programów, wnosi o ich zwiększenie.

Zarząd Związku Województw RP wnioskuje także o uwzględnienie w treści Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 przewidywanego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa szczególnie w modelach finansowania projektów JST oraz współfinansowanych z EFS +.

– Mechanizm ten sprawdził się w obecnej perspektywie finansowej i wymaga kontynuowania jako zachęta, szczególnie w obszarach, takich jak rewitalizacja, czy wsparcie realizacji projektów z EFS+. – wynika ze stanowiska.

Zarząd Związku Województw RP wnosi o ponowną analizę zawartych w stanowisku kwestii i uwzględnienie ich w projekcie Umowy Partnerstwa. Zarząd Związku w celu jak najlepszego zaprogramowania perspektywy 2021-2027, deklaruje chęć współpracy na etapie przygotowania kolejnej wersji UP, która zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Szczegółowe uwagi do projektu Umowy Partnerstwa poszczególne regiony zgłaszały w trybie przewidzianym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

stanowisko Umowa Partnerstwa