fbpx

Obradowała Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

posiedzenie komisji
RPO pozostaną w kompetencji samorządów województw
5 marca 2021
partnerstwo
Uwagi Zarządu ZWRP do projektu Umowy Partnerstwa
12 marca 2021
Pokaż wszystkie

Obradowała Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

lekarz

9 marca br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP.

Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Komisji w tym roku, jej przewodniczący Roman Kolek, przedstawił propozycje planu pracy na bieżący rok.

Są to:

– sytuacja finansowa wojewódzkich podmiotów leczniczych w podmiotach leczniczych, dla których samorząd województwa jest organem tworzącym, oraz temat związany z pandemią i szczepieniami,

– zarządzanie placówkami ochrony zdrowia w Polsce- kompetencje samorządów województw,

– reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce,

– wnioski z działalności systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii – jakie zmiany w organizacji systemu powinny nastąpić.

Przewodniczący Komisji poruszył temat włączenia w prace działającego przy ministrze zdrowia zespołu spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju, przedstawicieli samorządu.

14 stycznia br. Zarząd Związku Województw RP podjął stanowisko w tej sprawie, które zostało skierowane do Ministra Zdrowia.

Członkowie Komisji dyskutowali m.in. na temat sposobu walki z pandemią, szkolenia kadr medycznych, podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek, specjalizacji lekarzy, sytuacji szpitali powiatowych, lepszego wykorzystania opieki środowiskowej.

W czasie spotkania zwrócono ponadto uwagę na mapę potrzeb zdrowotnych, standaryzację kosztów, sytuację poz-ów, problemy w psychiatrii dziecięcej.

Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego odniosła się do prezentacji Ministerstwa Zdrowia „REFORMA SZPITALI W POLSCE. Status Projektu”, przedstawionej podczas ostatniego Konwentu Marszałków Województw RP.

prezentacja

Agnieszka Kapała-Sokalska zwróciła uwagę, że materiał ten odnosił się wyłącznie do szpitali (a nie do innych podmiotów systemu ochrony zdrowia) i nie zawierał informacji, w jaki sposób należałoby dokonać zmian w systemie.

Pani Marszałek zaproponowała, aby rządowe propozycje poddać ocenie przedstawicieli samorządów różnych szczebli, np. poprzez sondaż. Inną propozycją jest analiza ministerialnego materiału na posiedzeniu zespołu roboczego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na kolejnym posiedzeniu, które ma się odbyć 25 marca br., Komisja zajmie się wypracowywaniem stanowiska na temat kierunków zmian w systemie opieki zdrowotnej.