fbpx

Konsultacje Umowy Partnerstwa w województwie opolskim

bieżnia, stoper
Miliony dla opolskich organizacji sportowych
2 lutego 2021
certyfikaty sieci dziedzictwa kulinarnego
Sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie coraz większa
19 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Konsultacje Umowy Partnerstwa w województwie opolskim

minister Jarosińska

W piątek, 12 lutego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w województwie opolskim, organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i urząd marszałkowski.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak informowała, że Opolskie może liczyć w kolejnych latach na 763 miliony euro.  Jednak jest jeszcze rezerwa w tzw. puli regionalnej – to około 7 mld euro do podziału pomiędzy wszystkie województwa.  – Od negocjacji z marszałkami i ich propozycji zależy, jakie będą ostateczne kwoty dla regionów – podkreślała minister.

O tym, na co Opolskie zamierza przeznaczyć swoją regionalną pulę, mówił podczas konsultacji marszałek Andrzej Buła.- Opolskie ma otrzymać 763 miliony euro, ale liczymy też na pieniądze z tej rezerwy. Przy obecnych zasadach podziału województwo mogłoby otrzymać dodatkowo 250 milionów euro – wyrażał nadzieję marszałek.

Mówiąc o systemie zarządzania funduszami europejskimi w regionie, marszałek podkreślał zwłaszcza przyjętą już w tej perspektywie – i bardzo dobrze się sprawdzającą – strategię zarządzania pieniędzmi przez pięć subregionów – Brzeski, Południowy, Północny, Kędzierzyńsko-Strzelecki i Aglomerację Opolską. – Taki sposób chcemy kontynuować – tłumaczył Andrzej Buła.

Marszałek wymieniał też priorytety regionalnego programu na lata 2021-2027, wynikające bezpośrednio z celów, przyjętych w opracowywanej właśnie strategii rozwoju regionalnego. – To pięć priorytetów i przypisanych im na dzisiaj kwot:

  • Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie – 109 mln euro
  • Zielone Opolskie – 213 mln euro
  • Lepiej połączone Opolskie – 127 mln euro
  • Opolskie silne społecznie – 230 mln euro
  • Opolskie bliżej mieszkańców – 61 mln euro.

Ważny jest terytorialny aspekt zarządzania funduszami unijnymi. Wśród nich marszałek wymieniał działanie poprzez opracowywane gminne programy rewitalizacji, wspomniane wcześniej subregiony i związane z nimi zintegrowane inwestycje terytorialne, realizowane przez strategie rozwoju terytorialnego i przypisane im projekty oraz wreszcie obszary interwencji, wynikające z programów krajowych, a dotyczące miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Środki europejskie sprawiły, że PKB województwa opolskiego na przestrzeni lat, w których jesteśmy członkiem UE się poprawił, jednak w skali kraju dynamika PKB Opolszczyzny jest najmniejsza. – Dlatego niezbędne są Opolszczyźnie dodatkowe pieniądze, na które mamy pomysły, na co je skutecznie przeznaczyć – mówił. Marszałek dodawał także, że województwo opolskie jest 1 z 5 regionów, które poza środkami RPO nie mają dotychczas przyznanych dodatkowych środków, tj. np. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Polski Wschodniej (PW). – W przypadku naszego regionu  wartość środków UE z RPO w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 776,49 zł, podczas gdy, uwzględniając środki FST oraz PW jedno z województw (Świętokrzyskie) ma 1 235,05 zł na jednego mieszkańca, tzn. o ok. 60 % więcej niż Opolskie – podkreślał marszałek Andrzej Buła.

– Mamy kilka wytyczonych celów. Po pierwsze to byłoby wsparcie średnich miast, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Byłyby to partnerskie projekty podnoszące jakość życia, realizowane w sferze – poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej i społecznej oraz internet. Po drugie byłoby to wzmocnienie stolicy regionu. To także wzmocnienie inicjatyw społecznych – poprzez realizację  Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej i Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. To wreszcie strategiczne projekty społeczno-gospodarcze na rzecz odbudowy regionu po pandemii COVID-19 – wymieniał marszałek.

Jak mówiła minister Jarosińska-Jedynak, konsultacje z marszałkami w sprawie podziału rezerwy rozpoczną się po 22 lutego, a  wiec zapewne już wkrótce dowiemy się, jakie będą ich efekty.

A sama Umowa Partnerstwa powinna trafić do konsultacji z Komisją Europejską na przełomie czerwca i lipca tego roku.