fbpx

W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie PBSSP
3 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności

W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności

– Samorząd województwa wspiera organizacje pozarządowe. To ważne środki, które aktywizują sferę społeczną – mówił wicemarszałek woj. lubuskiego Grzegorz Potęga podczas Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego.

W piątek, 7 czerwca 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbył się Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego. W każdym województwie odbywają się takie spotkania – były już m.in. w Rzeszowie, Szczecinie czy Wrocławiu. Gości wydarzenia powitał Adam Szulczewski – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego.

Wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga w swoim wystąpieniu podkreślał, że przez wiele lat czynnie uczestniczył w wielu inicjatywach społecznych, szczególnie w powiecie nowosolskim. Zaznaczył, że Województwo Lubuskie nie ma się czego wstydzić, wiele się u nas dzieje. Samorząd województwa wspiera organizacje pozarządowe i pochyla się nad wieloma inicjatywami. – To nie tylko zadania z zakresu kultury czy sportu. To wiele działań skierowanych do młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. To konkursy związane z ekonomią społeczną, wykluczeniem społecznym – mówił.

Wicemarszałek Grzegorz Potęga przypomniał, że w 2022 r. ogłoszono 20 konkursów na kwotę 7,6 mln zł, a w 2023 r. było ich już 28 na kwotę blisko 11 mln zł. Życzy owocnych obrad, które mają przyczynić się do jeszcze większej aktywności społecznej na Ziemi Lubuskiej.

W urzędzie marszałkowskim współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Departament Infrastruktury Społecznej. Sejmik Województwa Lubuskiego corocznie przyjmuje „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi”. Celem tego programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności społecznej poprzez budowanie relacji partnerskich pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami programu. To tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju trzeciego sektora w województwie lubuskim i wzmacnianie jego potencjału, kształtowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję postaw prospołecznych i włączanie społeczne, zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w województwie lubuskim. To również integrowanie podmiotów programu realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych.

Michał Braun – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego reprezentował minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską. – W Lubuskiem dużo się dzieje, jest dużo organizacji, które tu działają. Liderzy lubuskich organizacji pozarządowych są w czołówce liderów krajowych. W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności, które mają nie tylko charakter regionalny, ale mają też wpływ ogólnopolski. Te spotkania służą analizie kwestii, które trzeba pilnie w tym sektorze zmienić. Nie jest najważniejsze, ile pieniędzy da rząd, my jako Instytut Wolności przyznajemy około 200 mln zł grantów rocznie. Tak naprawdę to samorządy dają znacznie większe środki organizacjom pozarządowym. Ogromne obciążenie administracyjne ciąży na organizacjach pozarządowych, m.in. związane ze sprawozdawczością organizacji. To kwestie uproszczeń i przeglądu prawa. System przyznawania dotacji musi być transparentny i przejrzysty – podkreślał dyr. Michał Braun. Zachęcał także uczestników spotkania do zgłaszania się do grona ekspertów do oceny wniosków.

Celem Okrągłych Stołów ds. Pożytku Publicznego jest zapoczątkowanie merytorycznej dyskusji nad przyszłością rozwiązań wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności chodzi o obszar reformy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapewnienie płynnej realizacji zadań publicznych, zwiększenie przejrzystości oraz wpływu III sektora na procesy decyzyjne wydatkowania środków publicznych. Spotkania te mają stanowić podstawę dla powstania pakietu zmian ustawowych pod hasłem „Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego”.

Drugą część spotkania stanowiły warsztaty w grupach tematycznych związane m.in. z formami prawnymi, formalnościami i otoczeniem w działaniu organizacji, sprawozdawczość i księgowość, dialogiem obywatelskim i wolontariatem.

Organizatorami spotkania byli: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. W spotkaniu uczestniczył m.in. wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz, Andrzej Ziarek p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej oraz zastępczyni dyrektora Tatiana Janiak, Romuald Malinowski – prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Spotkanie cieszyło sie dużym zainetresowaniem, uczestniczyło w nim wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego jest organem opiniodawczo-doradczym dla Marszałka Województwa Lubuskiego. Rolą Rady jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb Samorządu Województwa Lubuskiego, przy którym działa. Tworzą ją m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, sejmiku województwa lubuskiego i urzędu marszałkowskiego. Do zadań rady należy m.in.:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom,
  • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.