fbpx

Audyt krajobrazowy – moc wiedzy o Lubuskiem

W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności
W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności
10 czerwca 2024
Kolej i drogi mają łączyć Zieloną Górę z całym regionem
Kolej i drogi mają łączyć Zieloną Górę z całym regionem
23 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Audyt krajobrazowy – moc wiedzy o Lubuskiem

W urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Grzegorz Potęga oraz członek Zarządu Jacek Urbański uczestniczyli w konsultacjach związanych z projektem audytu krajobrazowego dla województwa lubuskiego. Zarząd Województwa Lubuskiego opracował projekt audytu krajobrazowego dla naszego regionu. W piątek, 14 czerwca 2024 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze był on przedmiotem spotkania konsultacyjnego.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Jacek Urbański podkreślał, że miał okazję współuczestniczyć w tym, co zostało zrobione przez 4 lata. – To ważny dokument ze względu na to, że planowanie przestrzenne bez tego dokumentu jest trudniejsze. Ważne dla mieszkańców, ponieważ chcemy żyć i mieszkać w przyjemnym i dobrym otoczeniu, przyjaznym nam i chronić, coś dla przyszłych pokoleń. Dokument ten powstaje ze względu na wymagania krajowe. Cztery lata pracy dużego zespołu przy wsparciu zarządu województwa. Będziemy mogli coś po sobie zostawić na pamiątkę kolejnych pokoleniu, które będą mieszkać w województwie lubuskim. To też ważne z punktu widzenia turystyki, jak będziemy mieli piękne krajobrazy, to będziemy mieli odwiedzających i będziemy mieli też tych, którzy zostawią w województwie lubuskim pieniądze. Wiele aspektów tego dokumentu będzie decydowało o tym, że województwo lubuskie będzie nie tylko ładne, ale będzie miało szansę rozwoju gospodarczego. Być może te konsultacje zwrócą uwagę na pewne elementy, o których my może nie pamiętaliśmy, ale na pewno będzie to dokument , który będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców – mówił członek zarządu.

Wicemarszałek Grzegorz Potęga wskazywał, że audyt krajobrazowy jest niezwykle istotny, a konsultacje społeczne, które się dziś odbywają są również ważne ze względu na to, że podejmują kwestie związane z przyrodą, z krajobrazem, z naszym dziedzictwem kulturowym, historyczny. – To elementy, które stanowią o tożsamości regionalnej. Nasza świadomość dotycząca planów przestrzennego zagospodarowania dotycząca tego, co się dzieje wokół nas, nieustannie powinna rosnąć. Temu służy takie spotkanie, abyśmy się dowiedzieli i abyśmy uczestniczyli w projektowanym dokumencie.

Podczas konsultacji obecni byli eksperci zewnętrzni, którzy mieli duży wkład w powstanie dokumentu – dr Agata Cieszewska oraz dr hab. Mariusz Kistowski.

Dokument sporządzany jest wieloetapowo, w większości ma charakter diagnostyczno-analityczny. Identyfikuje krajobrazy występujące na obszarze województwa, charakteryzuje je i ocenia, a następnie wskazuje krajobrazy priorytetowe – szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje walory krajobrazowe (przyrodnicze, kulturowe, historyczne, czy estetyczno-widokowe). Jego opracowanie należy do zadań samorządu województwa i jest to drugi, obok planu zagospodarowania przestrzennego akt planistyczny z zakresu zagospodarowania przestrzennego przygotowywany na szczeblu wojewódzkim.

Nad dokumentem pracował zespół, który tworzą pracownicy Wydziału Zasobów Przyrodniczych w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi. Kierownik zespołu Sylwia Tylzon-Stojanowska wspomniała o pracownikach UMWL, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania dokumentuL Elżbiecie Jaworskiej i Ryszardzie Orzechowskim.

Merytorycznie wspomagała ich Rada Naukowa i Grupa Robocza ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Dodatkowo zespół był wspierany przez zewnętrznych wykonawców będących przedstawicielami wielu dziedzin naukowych: archeologii, historii sztuki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, przyrody czy geografii. Bardzo dużo osób pracowało przy tworzeniu tego audytu. Powstało ponad 600 stron dokumentu.

Audyt krajobrazowy jest dokumentem, który w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ma stanowić podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. Audyt opracowuje się z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 20 lat, a metodykę jego opracowania wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. W sporządzonym projekcie dokumentu w granicach województwa lubuskiego zidentyfikowano 1746 krajobrazów.

Audyt wskazywać będzie istniejące, jak i projektowane granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Z punktu widzenia prowadzenia polityki przestrzennej w regionie istotną rolę odgrywać będą formułowane w nim rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie ww. firm ochrony przyrody. Warto dodać, że wytypowano propozycję 159 krajobrazów priorytetowych, szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe.

Ważnym etapem przy tworzeniu dokumentu są konsultacje społeczne. Ostatnim etapem będzie przedłożenie dokumentu do uchwalenia przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

lubuskie.pl