fbpx
szczepienie
Szczepienia w UE
1 lipca 2021
Olgierd Geblewicz
Zachodniopomorski marszałek wybrany Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy KE
9 lipca 2021

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska opracują wspólne projekty, które mają wesprzeć nauczanie wartości UE w szkolnej klasie. Będą one realizowane z pomocą samorządów lokalnych i regionalnych i na zasadzie dobrowolności. Podczas debaty plenarnej z Margaritisem Schinasem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, liderzy lokalni i regionalni zaznaczyli również, że systemy kształcenia powinny w pełni respektować i promować wolność, równość, tolerancję i niedyskryminację. Podkreślili też, że nauczanie o Unii Europejskiej, jej wartościach, dziedzictwie kulturowym i różnorodności jest niezwykle ważne i należy je zapewnić we wszystkich społecznościach, wszystkim grupom wiekowym i każdemu obywatelowi UE.

 

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Dziękuję wiceprzewodniczącemu Schinasowi za bardzo owocną debatę o sposobach promowania naszych europejskich wartości poprzez kształcenie i kulturę. Naszym obowiązkiem – jako rodziców i przywódców – jest zapewnić młodym pokoleniom narzędzia, dzięki którym zdadzą sobie sprawę, że dzisiejszy pokój i jedność umożliwiła Unia Europejska. To właśnie musimy zrobić teraz, jeśli chcemy cieszyć się przyszłością. Wraz z wiceprzewodniczącym Margaritisem Schinasem i z komisarz Mariją Gabriel zamierzamy uruchomić projekt pilotażowy, by promować nasze wspólne europejskie wartości w klasach szkolnych. Działania te będą dobrowolne i całkowicie zgodne z zasadą pomocniczości, jednocześnie zaś ich realizacji nada rozmachu Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

Margaritis Schinas , wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, zauważył: Nasz europejski styl życia jest dziś kwestionowany zarówno w samej Unii, jak i poza nią. Potrzebujemy wszystkich, którzy opowiadają się za poszanowaniem godności ludzkiej w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i równości. Wspólnie możemy zabrać głos i działać. Cieszę się, że Komisja połączy siły z Europejskim Komitetem Regionów i będzie apelować do regionów i miast w całej Unii, aby podejmowały zobowiązania na rzecz rozwoju nauczania o Europie w klasach lekcyjnych. Musimy wyposażyć młodzież w zdolność rozumienia wspólnych wartości, historii, dziedzictwa kulturowego, a także znaczenia różnorodności i pluralizmu dla naszego europejskiego stylu życia .

Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) KR-u i członkini Rady Miasta Kerava, stwierdziła: Wartości, na których jest zbudowana Unia Europejska, są sednem naszej wspólnej tożsamości europejskiej. Z nich wynikają wszystkie nasze prawa związane z obywatelstwem europejskim. Dlatego brak działań na szczeblu europejskim w reakcji na naruszanie wartości europejskich osłabia projekt europejski. Wartości te powinny być mądrze chronione i pielęgnowane we wszystkich europejskich systemach kształcenia i na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkolnej po kształcenie podyplomowe i zawodowe. Europejski Komitet Regionów może być potężnym sojusznikiem w tym przedsięwzięciu.

Podczas debaty przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wyrazili także obawy w kwestii nowej węgierskiej ustawy, która zakazuje przekazywania treści dotyczących LGBTIQ osobom nieletnim. W październiku Europejski Komitet Regionów przyjmie stanowisko w sprawie strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości osób LGBTIQ . Projekt opinii , opracowany przez Kate Feeney (IE/Renew Europe), członkinię rady hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown, został przyjęty przez Komisję SEDEC w kwietniu. Akcentuje się w nim rolę powszechnej edukacji seksualnej w zwalczaniu stereotypów i dyskryminacji oraz w promowaniu różnorodności.

 

We wspólnym planie działania podpisanym przez służby KR-u i służby komisarz Marii Gabriel w listopadzie 2020 r. wyznaczono m.in. cel, jakim jest wspólne promowanie europejskich wartości, tożsamości i obywatelstwa poprzez edukację i kulturę na szczeblu lokalnym i regionalnym. Konkretnie można by go realizować poprzez tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych na temat wartości europejskich i europejskiej różnorodności, opracowywanie kampanii edukacyjnych bądź też zakładanie sieci samorządów lokalnych i regionalnych.

W 2018 r. KR przyjął opinię w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze (sprawozdawczyni: Tania Christowa, BG/EPL). Zalecono w niej promowanie nauki języków obcych od najmłodszych lat oraz zaznajomienie uczących się ze wspólnym europejskim dziedzictwem kulturowym, historią Europy i procesami integracji europejskiej.

źródło: cor.europa.eu