fbpx

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Budżet dla Programu Kolej Plus będzie zwiększony
20 kwietnia 2022
Zaproszenie na konferencję „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”
18 maja 2022
Pokaż wszystkie

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Do 30 czerwca br. na adres Joanna.Drobinska@mrit.gov.pl można przesyłać zgłoszenia do konkursu Komisji Europejskiej Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębiorców oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.

 

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

 

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości:

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.

 

  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze:

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym mające na celu poprawę umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i pracowników.

 

  • Rozwój środowiska biznesowego oraz wspieranie transformacji cyfrowej: W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, które czynią Europę najbardziej atrakcyjnym miejscem do rozpoczynania, prowadzenia i rozwijania działalności w obrębie jednolitego rynku, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i wpierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, umożliwiając im rozwój, marketing i używanie wszelkiego rodzaju technologii, produktów i usług cyfrowych.

 

  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności:

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.

 

  • Wspieranie zielonej transformacji:

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które wspierają zieloną transformację i aspekty dotyczące ochrony środowiska takie jak gospodarkę o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczną, czystą energię, zasobooszczędność, różnorodność biologiczną, na przykład poprzez rozwijanie umiejętności z zakresu prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.

 

  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne:
    Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

 

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

 

Jeżeli reprezentujesz władze krajowe, regionalne lub lokalne bądź partnerstwo publiczno-prywatne działające na terenie Unii Europejskiej bądź kraju stowarzyszonego w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (COSME) – i jesteś autorem udanej inicjatywy, która wpłynęła na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, weź udział w konkursie!

 

Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Znamienite jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2021 roku.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod następującym adresem:

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

 

Więcej informacji na temat etapu krajowego można uzyskać od krajowego przedstawiciela:

 

 

Joanna Drobińska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Tel: 0048 22 411 97 11

Email: Joanna.Drobinska@mrit.gov.pl

 

Podręcznik EEPA 2022 r_

Formularz zgłoszeniowy EEPA 2022 r_

Inicjatywa Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP