fbpx

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w Brukseli o dostępności wody

Nowy plan na kujawsko-pomorskie drogi
9 kwietnia 2023
Wizyta przedstawicieli Podkarpackiego w Brukseli
Podkarpackie: o dronach w Brukseli
16 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w Brukseli o dostępności wody

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w Brukseli dostępność wody jako klucz i fundament

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 13 kwietnia w Brukseli w zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny publicznym wysłuchaniu w sprawie ubóstwa wodnego i walki z tym zjawiskiem w ramach polityk społecznych. Gospodarz województwa został zaproszony do udziału w spotkaniu jako sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie adekwatności kluczowych aktów prawa europejskiego w dziedzinie ochrony wód.

W swoim wystąpieniu marszałek województwa podkreślił, że choć dostęp do bezpiecznej wody pitnej i tej przeznaczonej do zaspakajanie potrzeb higienicznych jest międzynarodowo uznanym prawem człowieka, to niedostatków wody doświadcza obecnie miliard mieszkańców miast na całym świecie, a w ciągu najbliższych trzech dekad ta liczba najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie (według szacunków ekspertów ONZ nawet do 2,4 miliarda). Co istotne, braki wody będą też coraz częściej dotyczyły obszarów wiejskich. Susze hydrologiczne wiążą się z degradacją gleb i mogą skutkować naruszeniem bezpieczeństwa żywnościowego. A to w konsekwencji może być zagrożeniem dla stabilności politycznej.

Dlatego dostępność wody jest kluczowa, jest fundamentem społeczeństw, jakie znamy – stwierdził. Przywołał przy tym dane dotyczące cierpiących na deficyt wody obszarów województwa kujawsko-pomorskiego. Wynika z nich, że obserwuje się tam obniżenie poziomu rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz migrację młodych ludzi, szukających lepszych warunków do życia.

Krótko omówił też rozwijaną przez samorząd województwa strategię budowania zrównoważonej i efektywnej gospodarki rolnej. Jedną z nowych koncepcji jest rozwiązanie zmierzające do stworzenia systemu nawadniania terenów rolniczych w oparciu o wody Wisły. Infrastruktura działałaby w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. Efektem byłoby zahamowanie degradacji gleb, większa wydajność upraw, a w efekcie poprawa kondycji rolnictwa i sytuacji rodzin, które utrzymują się z produkcji żywności.

– Jeśli chodzi o wodę, państwa są współzależne. Jest niezwykle ważne, że jest to spójny system prawny – narodowy, europejski, międzynarodowy – który chroni nasze zasoby wodne. Oznacza to, że przyjęte [na szczeblu europejskim] rozwiązania w sprawie zasobów wodnych muszą uwzględniać także lokalne uwarunkowania – brzmiała konkluzja wystąpienia marszałka Piotra Całbeckiego.

O bezpieczeństwie żywnościowym w Komitecie Regionów

Trzy lata temu marszałek Piotr Całbecki jako sprawozdawca Komitetu Regionów przygotował opinię tego gremium na temat unijnej ramowej dyrektywy wodnej, w której komitet zaapelował do Komisji Europejskiej m.in. o szybkie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań ekohydrologicznych, środki na badania naukowe w tej sferze i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego oraz o zaostrzenie egzekwowania prawa dotyczącego zanieczyszczania wód. Jesienią 2022 Komitet Regionów przyjął jednogłośnie przygotowaną przez marszałka Piotra Całbeckiego opinię w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Dzisiejsze spotkanie związane jest z przygotowywaną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny opinią, której przedmiotem jest analiza środków, jakie należy podjąć w walce z ubóstwem wodnym i jego skutkami.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl