fbpx

Na Śląsku ruszyła tegoroczna edycja programu Owca Plus

Jakub Chełstowski
Śląskie Europejskim Regionem Przedsiębiorczości
18 marca 2021
dokumenty
Na Śląsku rusza nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
9 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Na Śląsku ruszyła tegoroczna edycja programu Owca Plus

owce

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabory w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie Owca Plus do roku 2027.

 

Pierwszy konkurs dotyczy prowadzenia wypasu owiec i kóz oraz popularyzacji wiedzy o zasobach przyrodniczych na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dofinansowane zostaną zadania dotyczące ochrony czynnej bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec ras lokalnych na halach, łąkach i polanach górskich Beskidów oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także popularyzacji gospodarki pasterskiej.

Na realizację konkursu Zarządu Województwa Śląskiego przeznaczył łącznie 600 tys. zł, z czego 522 tys. zł na dofinasowanie działań w Beskidach i 78 tys. zł na Jurze. Kwota dotacji nie może przekraczać 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy wypasie, usługi związane z ochroną stad, np. usługi weterynaryjne oraz przygotowania terenu pod wypas, a także na wynajem sprzętu, wykonanie obiektów infrastruktury pasterskiej (np. bacówki, szałasy, kolyby), poideł dla zwierząt czy miejsc infrastruktury turystycznej takich jak np. ławki, zadaszenia, stoły oraz zakup sprzętu tradycyjnego np. kotły, puciery, czerpaki lub formy.

Drugi konkurs dotyczy promocji Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2027. Wsparcie – łącznie 100 tys. zł – otrzymają zadania w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego związane z realizacją programu Owca Plus w 2021 roku.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 8000 zł i nie może przekraczać 70% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie otrzymać można m.in. na organizację konferencji, warsztatów, festynów, przygotowanie publikacji, folderów, gadżetów promocyjnych, albumów, filmów oraz budowę i remont tablic informacyjno-promocyjnych. Wsparciem objęte będą także zadania obejmujące organizację zajęć edukacyjnych, w ramach których promowane będą tradycje i zwyczaje związane z historią pasterstwa i kulturą regionów beskidzkiego lub jurajskiego oraz produkty pochodzenia owczego lub koziego.

Oferty w obu konkursach należy składać do 20 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie ogłoszono nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach obydwu otwartych konkursów ofert.

 

Program Owca Plus umożliwia kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Realizowany jest przez województwo od 2008 roku. W grudniu ubiegłego roku Zarządu Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus. Program jest rozpisany do 2027 roku.

 

Dzięki podjętym przez te lata działaniom udało się przywrócić na terenach górskich tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. Program wsparcia obejmuje również drobne inwestycje w remonty oraz budowę infrastruktury pasterskiej służącej bacom i juhasom w codziennej pracy.

Obecnie w Beskidach w ramach programu wypasanych jest około 6 tysięcy owiec na powierzchni 550-600 hektarów. Owce te pochodzą od 85 hodowców, zaś w sezonie opiekuje się nimi 20 baców. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wypasa się około 320 kóz i 150 owiec pochodzących od 17 hodowców, a powierzchnia wypasowa to ok. 100 ha.