fbpx

Obradował Zespół Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP

Po Zgromadzeniu Ogólnym ZWRP
21 czerwca 2024
Forum Inteligentnego Rozwoju
Za nami 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Obradował Zespół Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP

Z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach odbyło się w formie zdalnej, pierwsze posiedzenie niedawno powołanego Zespołu Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie zespołu odbyło się 19 czerwca 2024 r.

Zespół został formalnie powołany uchwałą Zarządu Związku Województw RP nr 49/04/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Gremium składa się z 19 członków reprezentujących wszystkie województwa. 

Marek Bittner – Geodeta Województwa – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił prezentację: GEOPORTALE REGIONALNE – porównanie, podejście, wnioski. Przegląd wykazał, że w bardzo różnorodny sposób można przedstawić bogaty wachlarz tematów i zagadnień oraz że nie ma jednego podejścia do prezentacji danych przestrzennych, zwłaszcza jeżeli mają one zapewnić kompleksową charakterystykę relatywnie dużych regionów, z których każdy ma nieco inną specyfikę. Podkreślono, że geoportale wojewódzkie pełnią rolę regionalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, zapewniając dostęp do usług danych przestrzennych.

Przedstawiciele wybranych województw omówili, jakie obecnie realizowane są u nich działania związane z rozwojem geoportali. Z powyższych wypowiedzi wnioskujemy, że mamy w kraju wiele regionów, w których trwa prężny rozwój regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.

Na posiedzeniu zostały omówione również zagadnienia formalne dotyczące działania Zespołu oraz zasygnalizowane główne postulaty dotyczące dalszych działań:

  • wymiany wiedzy i doświadczeń – dobrych praktyk,
  • wypracowanie standardów prowadzenia Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej,
  • pozyskania informacji na temat regionalnych geoportali działających za granicą,
  • promocji regionalnych geoportali,
  • odjęcia działań w zakresie uzyskania reprezentacji województw w Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • podjęcia działań w zakresie zmian w zapisach ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie przypisania kompetencji samorządom terytorialnym.

Kolejne posiedzenie planowane jest w województwie zachodniopomorskim w listopadzie br.