fbpx

Regulacje w sprawie młodzieżowych sejmików wojewódzkich trafią do Sejmu

konsultacje, rozmowy
Konsultacje KPO
25 lutego 2021
thinkletter
Jak odbudować wspólnotę Polaków
3 marca 2021
Pokaż wszystkie

Regulacje w sprawie młodzieżowych sejmików wojewódzkich trafią do Sejmu

młoda dziewczyna

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, przedłożony przez Pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Rząd chce zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia mają zyskać narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną.

Obecne przepisy jedynie szczątkowo regulują funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego i całkowicie pomijają możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim. Zaproponowane przepisy rozszerzają zakres zadań oraz kompetencji młodzieżowych rad i sejmików oraz ułatwiają ich powoływanie.

Na mocy nowych regulacji:

– ułatwione będzie powoływanie młodzieżowych rad i sejmików;

– wprowadzona zostanie podstawa prawna pozwalająca na tworzenie młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim;

– możliwość złożenia wniosku o powołanie rady zyskają m.in. zainteresowane środowiska młodzieżowe, organizacje pozarządowe czy też samorządy uczniowskie i studenckie;

– rozszerzone zostaną kompetencje rad i sejmików;

– młodzieżowe rady i sejmiki będą miały prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu;

– młodzi ludzie zyskają prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży;

– młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży.

– jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewniać młodzieżowym radom i sejmikom niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe.

– Projekt ustawy jest pierwszym aktem prawnym tej rangi opracowanym przez powołanego jesienią zeszłego roku Pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej. Zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na apele środowisk młodzieżowych, przedstawiane m.in. przez uczestników kongresów i konferencji organizowanych przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy samorządach, środowisko Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a także Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem a najważniejszymi instytucjami państwowymi. – czytamy w komunikacie wydanym po dzisiejszym posiedzeniu rządu.