fbpx

Transformacja cyfrowa kompasem rozwoju Mazowsza

łóżko w szpitalu
Mazowieccy radni mówią centralizacji szpitali „nie”
24 lutego 2021
radość
Na Mazowszu IV Kongres Czystego Powietrza
4 marca 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi prace nad uporządkowaniem potrzeb i wyzwań regionu związanych z podnoszeniem jakości życia mieszkańców, usprawnianiem funkcjonowania administracji i jej usług oraz zwiększaniem dostępności do danych gromadzonych w rejestrach publicznych. Jak sprostać wszystkim tym wyzwaniom? Rozwiązanie przynoszą nowoczesne usługi i systemy teleinformatyczne oraz postępująca transformacja cyfrowa regionu. Podążając tą drogą, we wrześniu 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 (SRSI WM). Dokument poprzedziła diagnoza potrzeb społecznych w regionie i wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym. Dokonano także identyfikacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych mogących ten rozwój ułatwić i wspierać. Do takich rozwiązań należą między innymi chmurowe modele gromadzenia danych, szybkie i niezawodne łącza internetowe, usługi zdalne, inteligentne systemy i urządzenia, kryptografia cyfrowa czy systemy cyberbezpieczeństwa, bezgotówkowe płatności, a nawet sztuczna inteligencja.

W SRSI WM uwzględniono rozbudowę i modernizację sieci szkieletowej, dostarczającej usługi internetowe, ponieważ Internet to obecnie fundament dla otwartości i dostępności usług. Kluczowym aspektem jest także rozwój umiejętności cyfrowych, zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców Mazowsza, co pozwoli na sprawne i pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii. Umiejętności cyfrowe to przecież znajomość i biegłość obsługi współczesnych narzędzi telekomunikacyjnych, zaczynając od komputerów osobistych, smartfonów i tabletów, a skończywszy na wyposażeniu firmowym czy wyspecjalizowanych narzędziach. Umiejętności cyfrowe to także wiedza o możliwościach pozyskiwania danych z różnych, często rozporoszonych zasobów, to odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa danych czy transakcji finansowych. Umiejętności cyfrowe to w końcu umiejętności właściwej i skutecznej komunikacji za pomocą wielu nośników, zarówno profesjonalnych baz wymiany wiedzy, jak i portali społecznościowych czy komunikatorów.

Wyposażając społeczność Mazowsza w dostęp do Internetu i sposobność podnoszenia umiejętności cyfrowych, możliwe jest także zaspokojenie kolejnych potrzeb zdiagnozowanych w SRSI WM, jak nowoczesne systemy opieki zdrowotnej, w tym senioralnej, opieki socjalnej, edukacji, kultury, dokonywanie zamówień i załatwianie spraw urzędowych bez potrzeby wychodzenia z domu. W SRSI WM przewidziano rozwój rozwiązań ułatwiających dokonywanie transakcji i wspieranie zarządzania w sposób zdalny, w dużym stopniu zautomatyzowany, gdzie pracownicy realizują zadania w komfortowych warunkach, nierozpraszani przez rutynowe, powtarzalne czynności administracyjne, wyposażeni w algorytmy sztucznej inteligencji, zasoby chmurowe i inteligentne oprzyrządowanie.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego to dokument systematyzujący i opisujący kierunki niezbędnych działań, będący podstawą i punktem wyjścia do efektywnych rozwiązań w regionie. Jednocześnie, na podstawie założeń SRSI WM, trwają obecnie prace nad redagowaniem i przyjęciem Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego, który będzie dokumentem wdrożeniowym Strategii, a więc odpowiednio dobranym pakietem konkretnych rozwiązań projektowych. W  Programie na lata 2021-2022 uwzględniono m.in. takie działania jak: rozwój e-usług i systemów dziedzinowych w mazowieckich jednostkach samorządu terytorialnego, cyfryzację danych przestrzennych, rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, narzędzia monitoringu struktur przestrzennych i walorów krajobrazowych, aktywizację społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, budowę platformy informacyjnej „Kultura na Mazowszu”, projekt e-Zdrowie dla Mazowsza i wdrażanie na terenie województwa koncepcji Smart Village.

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizując opisane zadanie w oparciu o partnerstwo z podmiotami prywatnymi, ośrodkami naukowymi i badawczymi, placówkami kultury i opieki zdrowotnej oraz mieszkańcami regionu, będąc także społecznością aktywną na arenie krajowej czy międzynarodowej, dąży do zaszczepienia idei transformacji cyfrowej w służbie mieszkańcom i przedsiębiorcom na terenie całego województwa, ale także poza jego granicami.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z założeniami i celami SRSI WM na stronach samorządowych (https://www.mazovia.pl/ oraz https://geodezja.mazovia.pl) oraz do podejmowania nowych przedsięwzięć w obszarze cyfryzacji we własnej przestrzeni działania, jak i w partnerstwie, w tym także partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Krzysztof Mączewski, geodeta województwa, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.