fbpx

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Lubelskiego

Rodzinny Piknik Europejski w Kraśniku
22 czerwca 2022
Usuwanie azbestu w województwie lubelskim
29 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Uchwały w obu tych kwestiach podjęli radni sejmiku. Podczas sesji poznaliśmy również treść raportu o stanie województwa.

 

Wśród wiodących tematów dzisiejszej XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

 

W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Lubelskiego 18 radnych zagłosowało „za”, 12 było „przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego 18 radnych było „za”, 6 „przeciw”, 8 wstrzymało się od głosu.

 

– Dziękuję za zaufanie. Państwa głosy pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. Osiągnęliśmy pozytywne wyniki jeśli chodzi o zmniejszenie zadłużenia województwa, poprawiamy dynamikę wzrostu gospodarczego, obserwujemy wzrost dochodów z podatków. Zapewniam, że będziemy dalej działać na rzecz rozwoju naszego regionu. Raz jeszcze dziękuję – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Zanim jednak radni opowiedzieli się po stronie Zarządu Województwa Lubelskiego, wysłuchali raportu o stanie województwa lubelskiego. Treść całego raportu jest dostępna pod linkiem. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane z tego dokumentu.

 

Raport o stanie województwa

Zakres Raportu o stanie WL obejmuje:

 

– sposób realizacji uchwał Sejmiku WL przez Zarząd WL;

– działalność Samorządu WL w zakresie kreowania regionalnych polityk sektorowych, które służą realizacji celów strategicznych województwa;

– działalność Zarządu WL w 16 obszarach tematycznych, wynikających z kompetencji departamentów i komórek UMWL oraz jednostek samorządowych;

– wdrażanie programów operacyjnych i innych mechanizmów finansowych;

– budżet województwa;

– nadzór i sposób kontroli realizowanych zadań.

Aby ukazać szerszy zakres podejmowanych zadań na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, rozszerzono zakres raportu o nowe elementy obejmujące ocenę wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i stopień realizacji działań podejmowanych przez Zarząd WL, a także wskazano aktualny stan województwa w obszarach tematycznych dotyczących m.in. demografii, bezrobocia, rozwoju gospodarczego, spraw społecznych, innowacyjności i ochrony środowiska.

 

Budżet Województwa Lubelskiego

Opracowując budżet województwa na 2021 rok, podstawowym celem Zarządu WL było zwiększenie wysokości inwestycji oraz ograniczenie poziomu zadłużenia. Budżet na rok 2021 zakończył się nadwyżką w wysokości ok. 183 mln zł.

 

– Miniony rok ze względu na pandemię nie był dla mieszkańców Lubelskiego łatwy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skutki tej sytuacji obejmowały nie tylko kwestie zdrowotne, ale również stanowiły konkretne zagrożenie gospodarcze i wiązały się z konsekwencjami w wymiarze społecznym. Staraliśmy się jako samorząd województwa wykorzystać swoje kompetencje i wszelkie posiadane narzędzia, aby z jednej strony prowadzić intensywne działania inwestycyjne, a z drugiej maksymalnie łagodzić skutki pandemii – udzielając wsparcia szpitalom, przedsiębiorcom, a także chroniąc miejsca pracy mieszkańców województwa. Jednocześnie stawialiśmy na jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków europejskich – podsumował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Wydatki budżetu województwa w roku 2021 wyniosły ogółem 1 mld 182 mln zł. Struktura wydatków dotyczyła następujących obszarów:

 

– transport – 79%;

– ochrona zdrowia – 8,6%;

– ochrona środowiska – 2,9%;

– rozwój gospodarczy – 2,4%;

– telekomunikacja – 2,1%;

– pozostałe – 5%;

Na uwagę zasługuje również zmniejszenie zadłużenia województwa o 86 mln zł do 605 mln zł. Wysokość zadłużenia województwa w stosunku do dochodów wykonanych wynosi ponad 44%.

 

Łączne dochody województwa lubelskiego w 2021 osiągnęły blisko 1 mld 365 mln zł, w tym:

 

– dochody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych – prawie 307 mln zł (o ponad 63 mln więcej niż w roku 2020);

– subwencje – ponad 402 mln zł (o 46 mln więcej niż w 2020);

– wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łącznie ponad 30 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2021 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Zostało zaopiniowane bez zastrzeżeń.

 

Kreowanie i realizacja polityk rozwojowych

Działania w nowej perspektywie finansowej podejmowane są w oparciu o kilka dokumentów. Najważniejszy z nich stanowi Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030 (SRWL 2030). Ten główny dokument strategiczny wyznacza ramy dla prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym oraz stanowi obligatoryjne odniesienie dla regionalnych polityk rozwoju i strategii sektorowych. Dodatkowo Samorząd WL miał udział w innych projektach, np. w Rządowym Funduszu Polski Ład, z którego dofinansowanie uzyskało 372 inwestycji na kwotę 1,87 mld zł.

 

Wdrażanie programów operacyjnych

W efekcie wdrażania Polityki Spójności 2014-2020 zrealizowano 9926 projektów o łącznej wartości ponad 32,3 mld zł i wartości dofinansowania z UE 20,5 mld zł. Największa liczbę projektów zrealizowano z Regionalnego Programu Operacyjnego – było to 8129 projektów na kwotę 14,4 mld zł (w tym 9,9 mld zł dofinansowania pochodzi z UE). Na drugim miejscu pod względem liczby projektów znalazł się Program Operacyjny Polska Wschodnia z liczbą 753 projektów za 2,6 mld zł (1,7 mld zł z UE).

 

W wyniku przeprowadzonych w 2021 r. renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020 zwiększono alokację o 25,9 mln euro w ramach instrumentu REACT-EU na wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Ponad 2 mld zł dodatkowego wsparcia zarząd uzyskał w roku ubiegłym w ramach REACT-UE oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego podniesiono alokację na realizację programu regionalnego na lata 2021-2027 o 2,3 mld euro.

 

Województwo lubelskie jest wiodącym regionem w kraju pod względem wykorzystania środków UE z programów regionalnych (RPO), zajmując 1. miejsce pod względem:

 

– certyfikacji środków w ramach perspektywy finansowej RPO na lata 2014-2020;

– liczby podpisanych umów o dofinansowanie;

– stopnia wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o dofinansowanie;

– liczby zatwierdzonych wniosków o płatność;

– stopnia wykorzystania alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność;

– stopnia wykorzystania alokacji UE w wydatkach certyfikowanych KE.

Utworzono Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju, którego głównym zadaniem jest przygotowanie, a następnie wdrażanie regionalnego systemu finansowania zwrotnego (pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe). Spółka ma zapewnić efektywne wykorzystanie środków publicznych przekazanych przez pośredników finansowych w ramach realizacji polityki wyjścia z instrumentów finansowych otrzymanych z budżetu UE oraz budżetu państwa na etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2007-2013.

 

Współpraca międzynarodowa

W ubiegłym roku Zarząd WL zrealizował szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in.:

 

– w ramach Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza podpisano deklarację o utworzeniu Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która jest początkiem współdziałania samorządów 12 państw w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego;

– udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, realizowanym w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;

– udział w pracach nad nowym Programem Interreg Polska-Ukraina 2021-2027 o budżecie ok. 176 mln euro;

– udział w pracach nad nowymi programami EWT/INTERREG w nowej perspektywie finansowej 2021-2027: Interreg Morza Bałtyckiego, Interreg Europa i Interreg Europa Środkowa.

Zmiana uwarunkowań zewnętrznych spowodowała konieczność wypracowania nowych priorytetów oraz narzędzi w zakresie współpracy transgranicznej, a także wzmocnienia i nawiązania nowych partnerstw.

 

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego

Poziom rozwoju mierzony dynamiką wzrostu PKB jest powiązany ze specyficzną strukturą gospodarczą regionu, tj. dominującym udziałem rolnictwa w strukturze gospodarki oraz jego relatywnie niskim wkładem w tworzenie regionalnego produktu krajowego brutto (PKB).

 

Wartość PKB wytworzona w województwie lubelskim stale wzrasta – w 2020 r. wyniosła blisko 87 mln zł, udział regionu w PKB Polski wyniósł 3,7%.

 

Wyższe od średniego w kraju tempo wzrostu PKB w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w 11 regionach, natomiast w województwie lubelskim dynamika wyniosła 100,9, co daje 12. miejsce w Polsce. PKB na 1 mieszkańca w 2020 r. wyniosło 41 315 zł, co stanowi 68,1% wartości średniej krajowej (najwyższe w podregionie lubelskim). W stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost o 10,3%, dzięki czemu zajmujemy 8. miejsce w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 7,2% (12. miejsce w kraju), spadek o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Pandemia COVID-19 a sytuacja społeczno-gospodarcza regionu

Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubelskim w 2021 r. w znacznym stopniu była zdeterminowana przez pandemię COVID-19. Do obszarów w największym stopniu dotkniętych skutkami pandemii należą:

 

– ochrona zdrowia;

– sektor społeczny;

– gospodarka, w tym MŚP i sektor rolno-spożywczy;

– edukacja;

– bezpieczeństwo;

– kultura i dziedzictwo;

– infrastruktura transportowa i logistyka.

Zarząd WL rozszerzył działalność o nowe zadania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się pandemii oraz likwidowaniem jej skutków

 

Wydatkowano z budżetu WL w 2021 r. ok. 17 mln zł (40 mln – 2020 r.) na Program „Tarcza Lubelska”, w ramach którego zrealizowano ochronę i wsparcie obszarów z zakresu zdrowia, zatrudnienia, gospodarki i usług społecznych. Zapewniono również kontynuację tego programu dla przedsiębiorców z terenu województwa.

Z kolei z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeznaczono ok. 348 mln zł na zwalczanie negatywnych skutków pandemii:

– 78 mln zł Zarząd przeznaczył na ochronę zdrowia i pomoc społeczną;

– 270 mln zł trafiło do sektora MŚP:

– 123 mln zł na działania PUP w ramach wdrażania Tarczy Antykryzysowej;

– ponad 114 mln zł w formie dotacji na kapitał obrotowy udzielonych przez LAWP;

– 33 mln zł w formie pożyczek obrotowo-płynnościowych uruchomionych przez LAWP.

Działania Zarządu Województwa Lubelskiego

W celu prowadzenia efektywnej polityki rozwoju i koordynacji działań mających na celu wdrażanie ustaleń obowiązujących dokumentów strategicznych, Zarząd w 2021 r.:

– odbył 102 posiedzenia;

– podjął 1 686 uchwał, w tym najwięcej w zakresie wdrażania Programów Operacyjnych, udzielania pełnomocnictw i upoważnień, opiniowania wniosków dotyczących wydania decyzji w sprawie inwestycji infrastrukturalnych, gospodarowania mieniem Samorządu WL oraz udzielania zamówień publicznych;

– wydał 59 decyzji administracyjnych;

– wydał 201 postanowień (w trybie KPA);

– wydał 195 postanowień w zakresie zgodności lokalnych dokumentów planistycznych z regionalną polityką rozwoju przestrzennego;

– rozpatrzył 80 protestów.

Zrealizowane w 2021 r. zadania i podejmowane przez Zarząd WL działania w poszczególnych obszarach tematycznych stanowią kompleksową i komplementarną realizację polityk sektorowych zgodnych z priorytetami i celami rozwojowymi określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

źródło i foto: www.lubelskie.pl