fbpx

Z Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

liczenie, kalkulator
Strona samorządowa KWRiST pisze do marszałka Senatu w sprawie utraconych dochodów
17 listopada 2020
spotkanie
Konwent Marszałków w Lubuskiem
19 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

posiedzenie komisji

Zmiany w PROW na lata 2014-2020 oraz Krajowy Plan Strategiczny na lata 2021-2027 to główne tematy posiedzenia Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw RP.

Spotkanie odbyło się 17 listopada br. i miało formę zdalną. Obradom przewodniczył Antoni Konopka, przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu wzięła udział Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor przedstawiła propozycje zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie uwzględnienia gospodarki wodno-ściekowej w okresie przejściowym. Modyfikacje mają na celu wprowadzenie możliwości wsparcia budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych (budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi). Ale i doprecyzowanie, że tylko w przypadku operacji w zakresie gospodarki ściekowej będzie ona realizowana w miejscowościach poza aglomeracjami, które są zdefiniowane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicielkę resortu rolnictwa, nastąpi zwiększenie maksymalnej wysokości pomocy ze środków EFRROW do 5 mln zł na obszar gminy w okresie realizacji Programu.

Ponadto Joanna Gierulska przedstawiła członkom Komisji harmonogram prac nad Krajowym Planem Strategicznym na lata 2021– 2027,przepisy przejściowe oraz założenia Wspólnych Ram Finansowych.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 15 grudnia br. Członkowie Komisji chcieliby, aby wzięli w nim udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.