fbpx
Polskie Wakacje. Z wizytą na Mazowszu
27 września 2021
Samorząd 3.0 Rozwój bez barier
30 września 2021

Zmiana sekretarza strony samorządowej, sytuacja gmin uzdrowiskowych, ochrona sygnalistów, finanse na przyszły rok – to wydarzenia i tematy poruszane podczas ostatniego posiedzenie plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 27 września w trybie hybrydowym. Obradom przewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Terespol.

Związek Województw na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

Po 22 latach pełnienia funkcji sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, zrezygnował ze stanowiska. Na jego miejsce został wybrany Marek Wójcik, także z ZMP. Uroczyste pożegnanie dotychczasowego i powitanie nowego sekretarza rozpoczęło posiedzenie KWRiST.

Podczas spotkania Komisja m.in. omówiła problem wsparcia finansowego dla gmin uzdrowiskowych. Dotyczy on 45 gmin, które w sposób szczególny ucierpiały na skutek pandemii COVID-19. Po pierwsze dlatego, że na skutek ograniczeń związanych z sytuację epidemiologiczną nie miały możliwości pobierać opłaty uzdrowiskowej. Po drugie dlatego, że mniejsza liczba kuracjuszy wpłynęła negatywnie na działalność gospodarczą firm i osób fizycznych ich obsługujących. W konsekwencji gminom uzdrowiskowym zmniejszyły się dochody z podatków PIT i CIT. Pozostały natomiast wydatki na utrzymanie infrastruktury uzdrowiskowej, czy konieczność „dotowania” spółek wodociągowych, czy transportu publicznego, które również poniosły straty. Gminy te chciałyby otrzymać subwencję uzdrowiskową na poziomie wpływów z opłaty uzdrowiskowej z roku 2019. Gminy uzdrowiskowe wnioskowały także, aby specjalna pula środków na tzw. unowocześnienie infrastruktury i wzrost konkurencyjności polskich uzdrowisk została przewidziana w Polskim Ładzie.

Dyskusja na ten temat będzie jeszcze kontynuowana.

Strona samorządowa, dopytywała stronę rządową o stan prac nad przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów. Przepisy będą musiały być wrażane przez urzędy z końcem roku.

W odpowiedzi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej poinformował, że projekt od kilku tygodni jest przygotowywany w resorcie. – W najbliższym tygodniu ma zaś zostać przedstawiony na Zespole programowania prac rządu, jeżeli uzyska wpis, to zostanie poddany całemu procesowi legislacyjnemu, m.in. konsultacji – wyjaśniał minister.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraziła zgodę na pilne zaopiniowanie przez stosowny roboczy zespół KWRiST projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

KWRiST wyraziła także zgodę na zaopiniowanie przez właściwy roboczy zespół projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, o ile posiedzenie tego zespołu odbędzie się w przededniu posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którym ma zostać przyjęta jego ostateczna wersja. Uwagi zgłoszone do tego projektu przez organizacje samorządowe dotyczą m.in. Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. Strona samorządowa chciałaby, żeby miał on kompetencje takie same, jak inne komitety monitorujące przewidziane w jej treści, a więc m.in. do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów.

Natomiast do wspólnego rozpatrzenia przez dwa zespoły robocze KWRiST (finansów i infrastruktury) i bez prawa do wydania wiążącej opinii skierowany został projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczący opodatkowania terenów kolejowych.

Pozytywną opinię Komisji uzyskały projekty m.in.:

– aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

(Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),

– Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).

W sumie Komisja zaopiniowała blisko 20 projektów aktów prawnych. Link do porządku obrad:

KWRiST (9)-porządek obrad – Kalendarium – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (mswia.gov.pl)

Kolejne posiedzenie KWRiST odbędzie się 27 października br.

 

foto: MSWiA