fbpx

Zarząd województwa dolnośląskiego z wotum zaufania

szczepienia
Lubelskie w walce z koronawirusem
22 czerwca 2021
maseczki, covid
Warmińsko-mazurskie aktywne w czasie pandemii
25 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Zarząd województwa dolnośląskiego z wotum zaufania

sesja

Podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (24.06) radni udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 r. Zarówno za przyjęciem wotum zaufania, jak i absolutorium głosowało 26 radnych, a 8 było przeciw. W trakcie posiedzenia zaprezentowano także „Raport o stanie województwa”.

 

– Dziękuję całemu zarządowi i radnym za wspólną pracę i udzielenie wotum zaufania. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed samorządem województwa, jednak jestem przekonany, że w najbliższych latach będziemy nadal umacniać silną pozycję Dolnego Śląska nie tylko w Polsce, ale i Europie. Jednocześnie okazane dziś przez radnych wsparcie jest gwarancją, że będziemy nadal realizować projekty istotne dla mieszkańców Dolnego Śląska – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W głównej części zaprezentowanego Raportu przedstawione zostały kluczowe zadania realizowane przez Zarząd w 2020 r. w obszarach, za które województwo jest odpowiedzialne na mocy ustaw i rozporządzeń. Dotyczyły one wszystkich najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym rolnictwa i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, wsparcia rozwoju regionalnego, integracji społecznej, kultury, edukacji i nauki, kultury fizycznej i turystyki. Przygotowane zostały w oparciu o dane z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych jednostek działających w ramach struktur samorządu województwa.

W Raporcie zawarte zostały również informacje o realizacji programów i strategii wojewódzkich, programów z udziałem środków Unii Europejskiej. Opracowanie zawiera także najważniejsze wskaźniki dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej regionu, dane dotyczące bezrobocia, informacje podsumowujące stan wykorzystania środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Najważniejszym zadaniem samorząd województwa w ubiegłym roku było sprostanie wyzwaniom, jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Od momentu pojawienia się w marcu 2020 r. pierwszego przypadku zakażenia wirusem w Polsce i sukcesywnego zamykania poszczególnych sektorów naszej gospodarki oraz wprowadzeniu wszelkiego rodzaju obostrzeń dotyczących życia społecznego, samorząd województwa zareagował na tę trudną sytuację konkretnymi decyzjami i działaniami.

Od samego początku pandemii zorganizowana została pomoc dla dolnośląskich placówek medycznych w ramach Dolnośląskiego Pakietu Dla Ochrony Zdrowia, finansowanego głównie ze środków unijnych. Dzięki niej szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały niezbędny sprzęt medyczny (w tym respiratory, defibrylatory, aparaty USG, sprzęt do dezynfekcji i zamgławiania, ultrasonografy, pompy infuzyjne, sprzęt do diagnostyki genowej koronawirusa) oraz środki ochrony indywidualnej. Dodatkową pomoc otrzymały także szpitale powiatowe oraz dolnośląskie domy pomocy społecznej. Sprawna współpraca samorządu województwa, lokalnych władz oraz dyrekcji szpitala pozwoliła na wybudowanie i wyposażenie modułowego szpitala w Bolesławcu, który stał się jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 na Dolnym Śląsku.

Równocześnie Zarząd Województwa pracował nad zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Po szeregu konsultacji, w tym negocjacjach z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków na wsparcie dla sektora biznesowego i o maksymalnym uproszczeniu procedur, powstał Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – system pomocy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet nieprzerwanie łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wartość środków przeznaczonych przez Województwo na walkę z COVID -19 przekracza miliard złotych.

Skupienie się na przeciwdziałaniu skutkom pandemii nie wstrzymało pozostałych zadań i projektów strategicznych, realizowanych przez samorząd województwa. Wśród nich znalazły się inwestycje we wszystkich najistotniejszych obszarach, będących w kompetencjach regionalnego samorządu m.in. remonty i budowa dróg, proces przejmowania i rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych oraz zakup nowego taboru, a także inwestycje w obszarze ochrony zdrowia czy budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

Istotnym zadaniem samorządu województwa była także praca nad kształtem instrumentów, poprzez które będzie dysponował środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021–2027. Przy konstruowaniu nowych instrumentów dystrybucji środków unijnych nawiązano ścisłą współpracę zarówno z dolnośląskimi samorządami, jak i stroną rządową. W efekcie na Dolny Śląsk trafi przeszło 10 miliardów złotych, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój regionu. To suma większa od tej, którą dysponował w kończącej się perspektywie na lata 2014-2020. Na nowy Budżet złożą się środki dostępne w ramach programu regionalnego (1 miliard 673 miliony euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (556 milionów euro). Województwo otrzymało największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi regionami w Polsce. Kwota ta wynosi ponad 803,4 miliony euro i stanowi ponad 11% rezerwy. Dowodzi to, że przedstawione przez dolnośląski samorząd argumenty, wskazujące wyzwania rozwojowe regionu, w tym  duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, a także zaproponowane sposoby ich rozwiązania, spotkały się ze zrozumieniem przedstawicieli strony rządowej.

Ostatecznie podczas dzisiejszego głosowania radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium zarządowi województwa. Za przyjęciem wotum zaufania głosowało 26 radnych, 8 było przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu.