fbpx
mikrofon
Kongres 590 w Warszawie i Jasionce
7 maja 2021
marszałkowie
W sprawie środków unijnych. Spotkanie marszałków na Podkarpaciu
4 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Co da regionom Strategia dla Karpat

– Strategia dla Karpat będzie ramą, która umożliwi krajom i regionom znajdującym się na tym terytorium wspólne rozwiązywanie problemów oraz lepsze wykorzystanie naszego wspólnego potencjału – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas seminarium zorganizowanego przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

To właśnie gospodarz Podkarpacia, który jest przewodniczącym Międzyregionalnej „Grupy Karpaty” oraz sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów „Makroregionalna Strategia dla regionu Karpat” był inicjatorem debaty. W zdalny sposób wzięło w niej udział ponad stu uczestników z wielu zakątków Europy. Seminarium było okazją do debaty nad tym, jaki wpływ mają strategie makroregionalne i transgraniczne na rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny europejskich regionów. Jego uczestnicy rozmawiali o tym, jakie przełożenia mają strategie na życie zwykłego mieszkańca danego regionu.

– Ta konferencję możemy śmiało nazwać pochwałą znoszenia granic i barier, pochwałą wzajemnego wymieniania się dobrymi praktykami, pochwałą budowania relacji i tworzenie wspólnoty – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Pierwszy panel seminarium poświęcony był kwestii osiągania efektywności strategii makroregionalnych poprzez zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Gospodarz Podkarpacia ukazał, jak przygotowanie Strategii Karpackiej wpisuje się w element budowania przyszłości Europy przez pryzmat inicjatyw oddolnych, ważnych z perspektywy życia obywateli danych regionów czy obszaru kontynentu.

– Unia Europejska prowadzi szeroko zakrojoną debatę na temat przyszłości Europy. Naturalnym wkładem w tę debatę powinny być doświadczania polityki makroregionalnej i te płynące z wdrażania strategii makroregionalnych. Takie głosy dają perspektywę bycia bliżej  obywateli Europy. Europa musi zbliżyć się do obywatela. To z kolei przekłada się na budowanie relacji, na tworzenie wspólnoty. Jestem przekonany, że bardzo ważnym czynnikiem jest wykorzystanie w tym procesie doświadczeń samorządów i samorządowców, który na szczeblu lokalnym i regionalnym znają potrzeby obywateli, ich bolączki i oczekiwania – mówił podczas debaty marszałek Władysław Ortyl. – Myślę, że mieszkańcy Karpat już wiele razy pokazali, że strategii potrzebują i na nią czekają, choć oczywiście wiele czeka nas jeszcze pracy – dodał marszałek.

– Strategie makroregionalne traktujemy jako platformy współpracy pomiędzy krajami i regionami – mówiła w czasie seminarium wojewoda podkarpacki Ewa Leniart – Potrzeba zachowania dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego są dla nas niezwykle ważne, stąd potrzeba koordynacji działań na wszystkich poziomach zarzadzania. I do tego mogłaby służyć strategia, dzięki której chcemy rozwiązywać wspólne problemy i lepiej wykorzystywać nasz potencjał – podkreślała wojewoda.

W czasie debaty głos rumuński reprezentował Marian-Jean Marinescu, poseł do Parlamentu Europejskiego z Rumunii.

– Mówimy o regionach, które zajęte są przez góry, co rodzi określone problemy i ograniczenia dla ich mieszkańców. Stąd potrzeba wspólnych działań w infrastrukturę, dla rozwoju chociażby turystyki, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa przyrodniczego. Chcemy się rozwijać a jednocześnie zachować ten region bez zanieczyszczonego środowiska, jako miejsce tworzenia świetnych produktów lokalnych i regionalnych – mówił rumuński europoseł. – Takie makroregiony powinny być wspólnotami gospodarczymi, a nie politycznymi. Musimy wspierać się i działać wspólnie w kwestiach gospodarki – podkreślał poseł Marinescu – Pamiętajmy, że nie będzie możliwości rozwoju bez korytarzy komunikacyjnych, wśród których Via Carpatia jest bardzo ważnym przedsięwzięciem.

W debacie udział wzięła także Marie Clotteau dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Obszarów Górskich Euromontana.

– W górach życie mieszkańców wygląda inaczej, inaczej wygląda rolnictwo, inne są koszty budowy infrastruktury, nasze regiony muszą zmagać się z odpływem ludzi, wyzwaniem są także zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności – podkreślała szefowa Euromontany, wskzujac jednocześnie na atuty, które są szansa rozwoju – Mamy w regionach wysoką jakość życia, wspaniałe zasoby naturalne, wysoką jakość produktów rolnych często z małych lokalnych gospodarstw. Musimy się koncentrować na naszych mocnych stronach, a polityka  musi uwzględniać nasze problemy, tak aby znaleźć równowagę między potrzebami gospodarczymi a bogactwem natury – zaznaczyła Marie Clotteau.

Tematem drugiego panelu debaty były strategie transgraniczne, które łączą regiony położone wzdłuż wewnętrznych, a niekiedy zewnętrznych granic państw członkowskich UE. W panelu udział wzięli między innymi Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Daniela Morari – Ambasador Republiki Mołdawii przy UE, Maciej Popowski – p.o. dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, Pavel Branda – zastępca burmistrza gminy Radlo, koordynator Grupy EKR w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) a jednocześnie sprawozdawca opinii KR „Transgraniczne usługi publiczne w Europie” oraz Roberto Ciambetti – Przewodniczący rady regionalnej Wenecji Euganejskiej.

Uczestnicy debaty podkreślali wielość inicjatyw podejmowanych dla powstania strategii karpackiej oraz mówili o kolejnych działaniach dla urzeczywistnienia tej idei.

Źródło: podkarpackie.pl