fbpx

Druga edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie

Kolejny rekord na opolskich drogach wojewódzkich
1 stycznia 2024
Znamy liderów zmian wśród opolskich samorządów
Znamy liderów zmian wśród opolskich samorządów
14 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Druga edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie

Ruszył nabór wniosków do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 na 2024 rok. To pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Do 31 stycznia 2024 roku gminy mogą składać do urzędu marszałkowskiego projekty na realizację pomysłów mieszkańców wsi.

To drugi rok naboru drugiej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2023-2025, w ramach którego do wszystkich sołectw w regionie trafi z urzędu marszałkowskiego ponad 7 milionów złotych. Każda społeczność wiejska może liczyć przez ten czas na dotację w wysokości 6 500 złotych. Ponad tysiąc sołectw z całego regionu skorzystało z tej możliwości w pierwszej edycji projektu – teraz szansa na realizację w ramach nowego rozdania w latach 2023-2025.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 7 100 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Na projekty czekamy do 31 stycznia 2024 roku.

Co trzeba wiedzieć o Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej?

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 to dotacje celowe z budżetu województwa do budżetu gminy, o finansową pomoc mogą się starać wszystkie sołectwa w regionie, poprzez swoje urzędy gmin.
Pełny cykl Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będzie trwał 3 lata (2023-2025), z podziałem na nabory ogłaszane każdego roku. Pierwszy nabór – 2023 rok. Z dotacji przewidzianych w 3-letnim okresie, każde z sołectw będzie mogło skorzystać tylko raz.

Każda społeczność będzie mogła wnioskować o dotację w kwocie maksymalnej do 6 500 złotych.

Pieniądze można wykorzystać na przedsięwzięcia służące wsparciu, promocji oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. Zakres zadań możliwych do zgłoszenia jest otwarty, ale muszą one wpisywać się w główny cel projektu. Mieszkańcy sołectwa, na zebraniu wiejskim, podejmują uchwałę w sprawie wyboru jednego zadania, jakie chcieliby zrealizować w danym roku. Przygotowują także fiszkę tego zadania zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu. Sołtys przekazuje fiszkę wraz z uchwałą do urzędu gminy i zwraca się o wystąpienie przez gminę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego.

Gmina, we współpracy z sołtysami, dokonuje wyboru spośród złożonych przez sołectwa zadań, które będą objęte wnioskiem w danym roku. W jednym roku liczba zadań złożonych we wniosku przez gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw z terenu gminy.
Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania zadania.

Warunkiem udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne jest posiadanie przez gminę tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowane zadanie.

Nie można zgłaszać zadań, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowych – rozumianych jako dotacje z budżetu państwa) za wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, który może stanowić wkład własny gminy (jeśli gmina stosuje takie rozwiązania) lub dotacji pozyskanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, których środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć (po uprzednim zabezpieczeniu przez gminę wymaganych 20% kwoty dofinansowania zadania).

Zadania powinny być zrealizowane do 31 października roku, w którym udzielono pomocy finansowej w ramach MIS.

Wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – przede wszystkim ogłoszenie, regulamin i formularze – https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

źródło: opolskie.pl