fbpx

Konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze dla pacjentów zarówno ze schyłkową, jak i z ostrą niewydolnością nerek.
Szpital w Gorzowie ma jedną z najnowocześniejszych stacji dializ w kraju
14 stycznia 2024
Lubuskie i Brandenburgia chcą zintegrować kolej
Lubuskie i Brandenburgia chcą zintegrować kolej
28 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

– Jesteśmy otwarci na dyskusję – mówi o konsultacjach projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 marszałek Marcin Jabłoński, zachęcając mieszkańców do zgłaszania uwag.

W piątek, 19 stycznia 2024 r. w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyły się pierwsze z zaplanowanych konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Strategia wyznacza najważniejsze cele i kluczowe kierunki działań regionu

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 roku wyznacza najważniejsze cele i kluczowe kierunki działań regionu oraz przewidywane instrumenty ich realizacji. Województwo stawia na inteligentną, zieloną gospodarkę, region silny w wymiarze społecznym i bliski obywatelowi, zintegrowaną i zrównoważoną przestrzeń oraz efektywne zarządzanie. Aby osiągnąć te cele, będzie m.in. rozwijać usługi społeczne, prowadzić programy polityki zdrowotnej, realizować inwestycje na drogach wojewódzkich i promować region gospodarczo.

– Obecnie obowiązującą strategię przyjęliśmy w lutym 2021 roku. Pierwsze uwagi dotyczące konieczności zmian pojawiały się zaraz po uchwaleniu tego dokumentu – przypomniał marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. Obecnie potrzeba jego modyfikacji wynika m.in. z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i nowych źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych w strategii. – Zmiany te wynikają wprost z uzgodnienia z Komisją Europejską zakresu i wysokości środków dostępnych w ramach Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027. Ponadto mieliśmy sporo wydarzeń, które były niespodziewane, nieoczekiwane, jak pandemia, konflikty zbrojne, inflacja, kryzys energetyczny. W przypadku Lubuskiego znaczenie miała również katastrofa ekologiczna na Odrze – mówił M. Jabłoński.

– Aktualizacja to również szansa na to, żeby dopisać rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim czasie – dodał marszałek.

Dalszy rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej

W konsultacjach projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 wziął również udział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga, który jest odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę transportową. G. Potęga odniósł się do samego dokumentu, który ocenił jako przygotowany poprawnie. Jednocześnie podkreślił, że nieznacznego dopracowania wymagają zadania związane przede wszystkim z transportem publicznym, a także modernizacją infrastruktury transportowej – w tym kolejowej i drogowej.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga odniósł się również do konkretnych przedsięwzięć strategicznych. Podkreślił konieczność kontynuowania budowy infrastruktury dróg krajowych i autostrad na terenie województwa lubuskiego, w tym rozbudowy węzła w ciągu drogi ekspresowej S3 – zjazd Niedoradz, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru województwa. Ponadto Grzegorz Potęga wskazał na konieczność doprecyzowania zapisów zadań strategicznych w zakresie rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej – w tym przebudowy drogi wojewódzkiej nr 304, a także zadania nr 33 – rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego, który jest kluczowy dla poprawy komfortu życia mieszkańców województwa lubuskiego.

Zarząd Województwa Lubuskiego ma przyjąć projekt aktualizacji strategii w pierwszym kwartale 2024 r.

Co zmieniło się w strategicznym dokumencie województwa?

Zmiany w strategii w stosunku do jej pierwotnej wersji omówił dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. – Jest to wprowadzenie aktualizacji dotyczącej programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”. W momencie, w którym województwo lubuskie przygotowywało strategię, nie znaliśmy konkretnych środków, które zostały nam przyznane. Staraliśmy się, aby przedsięwzięcia strategiczne zostały dostosowane do zmian rzeczywistości, ale także do grupy środków pozyskanych w toku negocjacji, które Zarząd Województwa Lubuskiego przeprowadził z Komisją Europejską i stroną rządową. Co do Krajowego Planu Odbudowy, monitorujemy sytuację – jeśli ten program ruszy na terenie naszego kraju, to też będzie zmiana, która spowoduje, że będziemy musieli dostosować do niego swoje procesy rozwojowe. Będziemy chcieli, żeby województwo obficie sięgnęło z tego „koszyka”, żeby jak najwięcej inwestycji zostało zrealizowanych. Element, na który wszyscy czekamy i który wynika z ustawy, to także model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa też będzie to odzwierciedlała – wyjaśnił dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju.

– Tak naprawdę ostatnim elementem, który wymaga dalszej aktualizacji, jest mapa przedsięwzięć strategicznych. W tym momencie odzwierciedla ona ten stan, który został zaprezentowany w projekcie aktualizacji – powiedział dr Jarosław Flakowski.

Dyskusja wokół strategii

Swoje uwagi do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego zgłaszali samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia w dokumencie inwestycji polegającej na budowie węzła Sulechów Północ na trasie S3 oraz budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. Stanowisko poparł Edward Fedko, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”.

– Zachęcałbym do dużej pracy nad mostem w Połęcku. Mówię o nadaniu znaczenia tej trasie – byłby to by-pass dla drogi S3 i niesamowity rozwój dla co najmniej trzech, czterech powiatów. Ten rejon to 20 proc. społeczeństwa. Warto zwrócić na to uwagę, abyśmy nie odstawali od pozostałej części województwa – zasugerował Bogdan Bakalarz, pełnomocnik stowarzyszenia OdNowa.

Beata Kulczycka, radna Województwa Lubuskiego proponowała, by w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wziąć pod uwagę zagrożenie środowiskowe związane z tzw. bombami ekologicznymi. – Po tym, co stało się w Przylepie i mając na uwadze, co jest jeszcze w Nowej Soli, uważam, że należałoby ten temat szczególnie uwypuklić w sferze przestrzenno-terytorialnej i w sferze zadań strategicznych. Skoro z Krajowego Planu Odbudowy można dostać środki na dokumentację projektową likwidacji „bomb ekologicznych” (bo z tego, co wiem, na samą likwidację nie można), to zapis powinien zostać doprecyzowany – uważa radna.

Maciej Nowicki ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych wyraził wątpliwości co do tego, czy proces aktualizacji strategii odbywa się we właściwym momencie: – Nie wiem, czy nie za szybko aktualizujemy strategię, tym bardziej, że teraz, po wyborach, może być dynamiczna sytuacja na forum krajowym. Kto wie, czy rząd nie będzie chciał zaktualizować Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wydaje mi się, że należałoby zaktualizować Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego w przyszłym roku, a nie wiadomo, czy rząd nie zmieni wymogów ustawowych.

– Zachęcamy państwa do tego, aby nieść przesłanie, że jesteśmy otwarci na dyskusję o konieczności aktualizacji zapisów strategii. Postaramy się wyłowić te najistotniejsze uwagi – odniesiemy się do nich, dokonamy oceny. Dziękuję za udział w spotkaniu – podsumował dyskusję marszałek Marcin Jabłoński.

Ponadto trwają konsultacje w formie elektronicznej. Opinie i uwagi do projektu aktualizacji strategii można zgłaszać na adres strategia@lubuskie.pl, wysyłając je w formularzu (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej).

Czas na składanie uwag mija 31 stycznia 2024 r.