fbpx

Lubelszczyzna wesprze rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy

Samorząd województwa lubelskiego wspiera Ukrainę w walce z pandemią
15 kwietnia 2021
pieniądze
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Kolejne umowy z lubelskiego RPO
29 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Lubelszczyzna wesprze rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu Zdzisław Szwed wręczyli umowy beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Chodzi o projekty, które mają przyczynić się do ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie społeczne. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył na ten konkurs łącznie ponad 45 mln zł.

Umowy z beneficjentami opiewają na łączną kwotę ponad 13 mln zł (w tym kwota dofinansowania unijnego to ponad 11 mln zł).

Umowy odebrały:

  1. Gmina Godziszów na realizację projektu pn. Klub Seniora w Godziszowie – łączna wartość projektu to nieco ponad 763 tys. zł (dofinansowanie z UE wynosi ponad 610 tys. zł). W ramach projektu utworzony zostanie Klub Seniora dla 44 osób z terenu gminy, a dla kolejnych 4 osób świadczone będą usługi asystenckie.
  2. Gmina Nałęczów na realizację projektu pn. Nałęczowski Klub Seniora o łącznej wartości nieco ponad 907 tys. zł (dofinansowanie z UE to ponad 725 tys. zł).

W ramach projektu powstanie Klubu Seniora dla 32 osób wykluczonych czy zagrożonych ubóstwem, a także osób z niepełnosprawnościami powyżej  60 roku życia.

  1. Gmina Leśniowice na realizację projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice o łącznej wartości nieco ponad 1,75 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,4 mln zł). Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem oraz przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 10 osób.
  1. Powiat Biłgorajski na realizację projektu pn. Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski o łącznej wartości nieco ponad 1,7 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,4 mln zł). W ramach wsparcia utworzone zostaną 2 Kluby Seniora dla 40 osób i 2 miejsca świadczenia usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami.
  2. Caritas Archidiecezji Lubelskiej na realizację projektu pn. WŁĄCZENI – Mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności, którego wartość wynosi nieco ponad 1,74 mln zł (dofinansowanie z UE to blisko 1,4 mln zł). Projekt zakłada powstanie 5 mieszkań zapewniających opiekę i możliwość życia w warunkach zbliżonych do domowych dla 16 osób niesamodzielnych. Osoby te otrzymają kompleksowe wsparcie umożliwiające zwiększenie samodzielności m.in. w zakresie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
  3. Caritas Archidiecezji Lubelskiej na realizację projektu pn. RÓWNE SZANSE – droga do godnego życia osób niesamodzielnych, o wartości nieco ponad 2,1 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,7 mln zł). W ramach działań prowadzony będzie Dzienny Dom Pomocy w Dąbrowicy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego, a także świadczone będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Łącznie wsparcie otrzymają 23 osoby.
  4. Gmina Stanin na realizację projektu pn. Aktywna jesień życia w gminie Stanin o łącznej wartości blisko 1,3 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1 mln zł). Głównym celem projektu jest działalność Klubu Seniora, a także wdrożenie usług opiekuńczych i asystenckich, prowadzących do aktywizacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Pomoc otrzyma 141 osób powyżej 60 roku życia z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie na realizację projektu pn. Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku o łącznej wartości nieco ponad 3,4 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 2,7 mln zł). Wsparciem objętych zostanie 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy miejskiej Świdnik. Osoby te otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych, asystenckich, a także możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

 

Projekty realizowane są ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Od początku perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach ww. Działania przeprowadzono już łącznie 12 konkursów (2016 r. – 2, 2017 r. – 4, 2018 r. – 5 i 2020 r. – 1).