fbpx

Modernizacja Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w Solinie

Lotniczy mural odsłonięto w Mielcu
Lotniczy mural odsłonięto w Mielcu
23 października 2023
Nowy Dyrektor Zamku w Łańcucie
6 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Modernizacja Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w Solinie

Modernizacja Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w Solinie

Będzie kolejna inwestycja związana z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarach wiejskich. W urzędzie gminy Solina podpisano właśnie umowę na realizację projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz – etap IV. Wsparcie tej i podobnych inwestycji możliwe jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisy pod umową złożyli wicemarszałek województwa Piotr Pilch, wójt Soliny Adam Piątkowski oraz skarbnik Soliny Iwona Rogala przy udziale radnej gminy z okręgu Zawóz Renaty Wronowskiej i sołtysa Zawozu Marka Lorenca.

Tuz po podpisaniu dokumentu wicemarszałek Piotr Pilch tłumaczył, dlaczego dla zarządu województwa tak ważne jest wspieranie podkarpackich gmin, w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej:

To kolejny bardzo ważny krok dla gminy Solina, dla całej południowej części województwa. Wzajemna współpraca pomiędzy samorządem gminy i samorządem województwa przynosi olbrzymie korzyści dla rejonu Bieszczad. Dzięki tym wszystkim inicjatywom możemy szczycić się pierwszą klasą czystości rzek, które wpadają do Jeziora Solińskiego, której jest jedną z wizytówek naszego województwa – podkreślił wicemarszałek Piotr Pilch.

Fundamentalną sprawą dla gminy Solina jest ekologia. Bardzo się cieszę, ponieważ kończymy pewien etap, poprzez inwestycje realizowane w naszej gminie wzmacniamy potencjał turystyczny naszego regionu.- mówił wójt Piątkowski.

Gmina realizuje projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz – etap IV. Koszty całkowite projektu to niemalże 3,7 mln złotych. Gmina otrzyma pomoc w wysokości nieco ponad 3 mln złotych. Środki te pochodzą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wybudowanie prawie 2,7 km sieci kanalizacyjnej – co umożliwi wybudowanie około 55 przyłączy kanalizacyjnych.

Inwestycja ta jest możliwa do realizacji, w związku z pojawieniem się dodatkowych środków na sfinansowanie tego typu operacji (zwiększenie limitu środków dla województwa podkarpackiego o 7 130 000 euro, ok. 33 mln zł.) To pozwoliło na zawarcie kolejnych umów z 15 wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście rankingowej. Wśród nich jest gmina Solina.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obszarze gminy Solina zostało zawartych 15 umów o przyznanie pomocy, o łącznej całkowitej wartości ponad 12,6 mln złotych, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła ponad 7,7 mln złotych.

Sama gmina Solina jako beneficjent otrzymała wsparcie w wysokości ponad 6,8 mln złotych na 4 operacje:

  • gospodarka wodno – ściekowa

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz etap I

Koszty całkowite: 3 862 178,64 zł

Kwota pomocy: 1 997 970,00 zł

Efekty rzeczowe:

Budowa systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 3, 674 km

Budowa oczyszczalni ścieków: 1 szt.

  • budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Solina

Koszty całkowite: 7 225 183,87 zł

Kwota pomocy: 4 597 384,00 zł

Efekty rzeczowe:

Ilość przebudowanych dróg: 2,891 km

  • Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju gólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Przebudowa amfiteatru w Polańczyku wraz z zakupem urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym

Koszty całkowite: 237 633,24 zł

Kwota pomocy: 114 063,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej przy szlakach pieszych i rowerowych w miejscowości Górzanka

Koszty całkowite: 201 706,87 zł

Kwota pomocy: 128 346,00 zł

Łączne koszty całkowite: 439 340,10 zł

Łączna kwota pomocy: 242 409,00 zł

źródło: podkarpackie.pl