fbpx

Na Lubelszczyźnie ruszają Plenery edukacyjne 2024

Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu
Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu
5 kwietnia 2024
Pierwsze obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego VII kadencji
Pierwsze obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego VII kadencji
13 maja 2024
Pokaż wszystkie

Na Lubelszczyźnie ruszają Plenery edukacyjne 2024

Organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji ekologicznej zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego pt. „Plenery edukacyjne 2024”. To już czwarta edycja przedsięwzięcia, którą Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił uchwałą z dnia 16 kwietnia br. Pula środków na tegoroczne dotacje wynosi 400 tys. zł.

Głównym celem konkursu jest plenerowa edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego. Zadanie polega na organizacji maksimum trzydniowych nieodpłatnych zajęć plenerowych dotyczących tematyki ekologicznej i przyrodniczej dla co najmniej 10-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich z województwa lubelskiego na cennych przyrodniczo terenach wytyczonych w granicach województwa lubelskiego: parki narodowe (Poleski, Roztoczański), parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000.

– Dziś dzieci często spędzają wakacje w wirtualnym świecie, a my chcemy je wyciągnąć z domu. Wyłonione organizacje zrealizują ciekawe zajęcia edukacyjne w malowniczych zakątkach Lubelszczyzny – podkreślał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Uczestnicząc w zajęciach na świeżym powietrzu, dzieci mają zdobywać wiedzę na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego, poznawać je w praktyce oraz uczyć się, jak możemy je chronić. „Plenery edukacyjne” mają służyć także kształtowaniu w dzieciach odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Szansę na otrzymanie dotacji będą miały oferty skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego, w których programie znajdą się:

  • plenerowe warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej, w tym: przyrodo- i krajoznawstwa, ochrony środowiska;
  • spacer/wycieczka z przewodnikiem po przynajmniej jednym terenie chronionym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  • działania promocyjne, w tym obowiązkowo informacja o dofinansowaniu zadania przez Województwo Lubelskie.

Zadanie to zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Najważniejsze informacje

Termin składania ofert: do 10 maja 2024 r. do godz. 15:30
Termin realizacji zajęć: od 17 czerwca do 29 września 2024 r.
Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej: witkac.pl
Miejsce składania ofert w wersji papierowej: Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Kwota przeznaczona na dotacje: 400 000 zł
Minimalny wkład własny oferenta: 10% wartości zadania

Szczegółowe informacje dotyczące „Plenerów edukacyjnych 2024” oraz dokumenty, w tym uchwałę i ogłoszenie, udostępniamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informacje na temat konkursu można również uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.403 oraz pod numerem telefonu (81) 44 16 764.

Podsumowanie trzech wcześniejszych edycji „Plenerów edukacyjnych” (2022-2023)

W pierwszej i drugiej edycji (2022) UMWL przyznał na ten cel 268,5 tys. zł. Kwota ta pozwoliła zrealizować edukacyjne warsztaty ekologiczne dla ponad 700 dzieci ze szkół podstawowych i średnich z terenu województwa lubelskiego.

W trzeciej edycji konkursu Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w łącznej wysokości 362,9 zł. Kwota ta pozwoliła dwunastu organizacjom pozarządowym zorganizować edukacyjne warsztaty przyrodnicze dla ponad 950 młodych mieszkańców naszego regionu.

W sumie UMWL wydał w latach 2022-2023 na dotacje w konkursie „Plenery edukacyjne” ponad 630 tys. zł. Dotacje umożliwiły plenerową edukację ekologiczną 1,7 tys. dzieci i młodzieży.

lubelskie.pl