fbpx

Nowy most w Lublinie dzięki Funduszom Europejskim

Zrobiliśmy to, czego nie udało zrobić się nikomu w całej Polsce – tak marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowuje 10-lecie spółki, jaką jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
10 lat szpitalnej spółki w Gorzowie. Zamiast zadłużenia – inwestycje i zyski
11 września 2023
Lubelskie przekazało karetki pogotowia partnerskim regionom Ukrainy
24 września 2023
Pokaż wszystkie

Nowy most w Lublinie dzięki Funduszom Europejskim

Nowy most w Lublinie dzięki Funduszom Europejskim

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk uroczyście otworzyli nowy most nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Żeglarskiej w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Obiektowi zostało również nadane imię Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.

Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Lublin w ramach projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nadrzędnym celem tego działania jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Całkowita wartość projektu to ponad 103 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ponad 80 mln zł. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu kosztowały prawie 38 mln zł, w tym wsparcie z Funduszy Europejskich to ponad 32 mln zł. Warto podkreślić, iż w kwietniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył dodatkowo 16 mln zł z UE, co pozwoliło na realizację tej konkretnej inwestycji.

Do tej pory zły stan techniczny mostu nie pozwalał na wjazd cięższych pojazdów – całkowity zakaz obowiązywał pojazdy powyżej 10 ton. Nowy most jest większy od poprzedniego – liczy 50 metrów długości i ponad 19 metrów szerokości, ma także wzmocnienie w formie podwieszenia. Zmienił się również przebieg ścieżki rowerowej przechodzącej pod mostem. Koryto Bystrzycy zostało uregulowane, przebudowano też fragment ul. Żeglarskiej od nowego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu z ul. Krężnicką, do ul. Nałkowskich.

Usprawnienie komunikacji zbiorowej

Celem realizowanego przez Gminę Lublin projektu jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacji w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). Zaplanowane w projekcie działania mają na celu osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad indywidualnym dzięki rozwojowi i usprawnieniu sieci połączeń pieszych i rowerowych oraz ich integracji z transportem publicznym.

Łącznie w ramach projektu:

  • wybudowanych zostało 7 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Lublinie – przy ul. Żeglarskiej, przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w rejonie granicy miasta, przy al. Kraśnickiej, przy ul. Granitowej, przy ul. Zbożowej, przy ul. Osmolickiej i przy ul. Abramowickiej.
  • wybudowanych zostało 5 obiektów „Bike&Ride” (B&R) w Lublinie – przy ul. Żeglarskiej, przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”, przy al. Kraśnickiej, przy ul. Zbożowej i przy ul. Osmolickiej,
  • wybudowane zostały 4 obiekty „Park&Ride (P&R) – „parkuj i jedź” w Lublinie – przy ul. Żeglarskiej, przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w rejonie granicy miasta, przy al. Kraśnickiej i przy ul. Abramowickiej,
  • powstało 9 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” w Lublinie – przy ul. Żeglarskiej (2 miejsca), przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w rejonie granicy miasta (3 miejsca), przy al. Kraśnickiej (2 miejsca) i przy ul. Abramowickiej (2 miejsca),
  • powstało 50 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”,
  • powstały 134 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
  • 17 obiektów zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • wspartych zostało 291 energooszczędnych punktów świetlnych.

Realizacja projektu zwiększy konkurencyjność komunikacji zbiorowej, co przełoży się na wzrost przewozów pasażerów komunikacją miejską, a w rezultacie na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności LOF. Realizacja projektu zapewni lepsze zrównoważenie systemu transportu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko i redukcję zatłoczenia motoryzacyjnego. Węzły będą integrować różne rodzaje transportu: samochodowy, trolejbusowy/autobusowy, rowerowy i pieszy.

Przedsięwzięcie jest jedną z ważniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej i poprawy warunków korzystania z transportu zbiorowego. To także jedna z większych strategicznych inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadania w projekcie są ważne nie tylko dla mieszkańców miasta, ale dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). Szacuje się, że ponad 24 tys. pojazdów rocznie skorzysta z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, a blisko 5 tys. rowerzystów skorzysta rocznie z nowo wybudowanych miejsc postojowych „Bike&Ride”. W projekcie stosuje się także rozwiązania wpływające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie skutków zmian klimatu i odporności infrastruktury na skutki zmian klimatu.

źródło: lubelskie.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!