fbpx
Stanowiska Konwentu Marszałków  Województw RP z czerwca br.
6 lipca 2022
Sejmowe komisje o infrastrukturze drogowej
7 lipca 2022

5 lipca br. sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321).

Projekt jest elementem reformy (kamieniem milowym) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Celem projektowanej regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych czy też osób niepełnosprawnych, przez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego. Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się być w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.
Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projekt w/w oddziałuje na 16 samorządów województw (Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej), które koordynują w województwie działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności :
– tworzą Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej ;
– opracowują regionalny program rozwoju na rzecz ekonomii społecznej zgodny ze strategią wojewódzką w zakresie polityki społecznej,
– opracowują i konsultują programy oraz inne dokumenty w zakresie ekonomii społecznej,
– wspierają tworzenie wspólnych przedsięwzięć podmiotów ekonomii społecznej w celu zwiększenia ich potencjału oraz wspólnej realizacji usług społecznych,
– upowszechniają wiedzę o ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
– określają w regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej sposób realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, mając na względzie potrzebę zapewnienia na terenie całego województwa równego dostępu do tych usług;
– zapewniają realizację usług wsparcia, na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– wskazania, że uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej albo jednostki tworzącej ten podmiot,
– umieszczenia we wniosku o finansowanie ze środków Funduszu Pracy informacji o numerze rachunku i nazwie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
– konieczności posiadania upoważnienia do reprezentowania podmiotu lub jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, przez osobę składającą wniosek w ramach resortowego programu wspierania ekonomii społecznej,
– dodania do katalogu warunków otrzymania akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, warunku niekaralności członków organu zarządzającego zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
– dookreślenia, że ośrodek wsparcia ekonomii społecznej jest obowiązany, w terminie 14 dni, do poinformowania ministra o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej,
– rozszerzenia katalogu uprawniającego do zwrotu kosztów podróży osobom uczestniczącym w pracach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
– umożliwienia pracodawcy ubiegania się o otrzymanie środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w przypadku zobowiązania do utrzymania jej w zatrudnieniu na tym stanowisku przez okres od 12 do minimum 24 miesięcy.

W spotkaniu udział wziął mec. Rafał Marchewka, doradca Związku Województw RP.

źródło: sejm, informacja własna