fbpx
II Kongres ESG już niedługo
10 stycznia 2023
Edu Polskie Regiony. Zarządzanie
16 stycznia 2023

10 stycznia br. odbyło się połączone posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji oraz Podkomisji ds. Monitorowania Wykorzystania Środków Unijnych.

Komisje rozpatrzyły informację na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji: ostateczna alokacja środków UE dla województw; wkład krajowy, w tym środki z budżetu państwa. Dane przestawiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Całość alokacji, która jest dostępna dla Polski w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to kwota 3 mld 847 mln 346 tys. euro. Jest ona w dyspozycji programów regionalnych dla województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji nie zostało objęte ostatecznie województwo lubelskie. W związku z tym, że województwo lubelskie nie zostało objęte Funduszem wychodząc naprzeciw potrzebom zidentyfikowanym w tym województwie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o dodatkowym przeznaczeniu 75 mln euro w ramach środków polityki spójności, które zasiliły program regionalny po to, aby przybliżać województwo lubelskie do transformacji energetycznej.

Największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest województwo śląskie – ponad 2 mld 216 mln euro alokacji. Następnym w kolejności beneficjentem jest województwo dolnośląskie – ponad 581 mln euro alokacji. Województwo wielkopolskie otrzymało ponad 414 mln euro. Województwo łódzkie – ponad 369 mln euro. Województwo małopolskie ponad 264 mln euro.

W wyniku negocjacji z Komisją Europejską działania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostały dookreślone oraz doprecyzowane. W przypadku województwa dolnośląskiego KE nie wyraziła zgody na ta by powiat zgorzelecki zostało objęty dofinansowaniem. Środki

Funduszu powinny zostać zainwestowane w pierwszej kolejności do końca roku 2026, natomiast pozostała pula środków zgodnie z zasadą n+3, n +2 powinna zostać wykorzystana do końca roku 2029. Wkład własny samorządów województw w realizację działań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wyniesie ponad 847 mln euro. Dofinansowanie z budżetu państwa planowane jest na poziomie 200 – 300 mln euro.

W posiedzeniu uczestniczył doradca Związku Województw RP, mec. Rafał Marchewka.