fbpx

Obradował zespół ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP

posiedzenie komisji
Z posiedzenia plenarnego KWRiST
18 grudnia 2020
Ze spotkania zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP
18 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Obradował zespół ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP

17 grudnia  br. odbyło się zdalne posiedzenie działającego przy Związku Województw RP zespołu eksperckiego złożonego z dyrektorów i pracowników merytorycznych zajmujących się ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami w samorządach wojewódzkich.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, z którymi na co dzień mierzą się regiony. Jednym z nich jest problem z funkcjonowaniem Bazy Danych Odpadowych. Brakuje tu funkcjonalności systemu oraz zakresu raportowania systemu.

Zwrócono również uwagę na sytuację dotyczącą budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Temat ten był również przedmiotem wcześniejszego zainteresowania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska ZWRP.

Przedstawiciel województwa podlaskiego zwracał uwagę, że mimo procedowanych zmian legislacyjnych, nadal może być problem z budową nowych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Powodem są przepisy, które wskazują, że właściwy organ odmawia wydania zezwolenia/pozwolenia w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (art. 186 prawa ochrony środowiska i art. 46 ustawy o odpadach). Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie. Wskazało też orzecznictwo dotyczące odmawiania wydawania zezwoleń/pozwoleń na podstawie powyższego przepisu.

Województwo łódzkie zwróciło uwagę na działania w zakresie ochrony powietrza. Poddano pod dyskusję roczne oceny jakości powietrza, możliwe do podjęcia na poziomie regionalnym i krajowym działania zmierzające do osiągnięcia norm jakości powietrza oraz na stale zwiększającą się liczbę zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie ochrony powietrza bez zapewnienia środków na ich realizację.

Natomiast województwo świętokrzyskie wystąpiło z propozycją wypracowania wspólnego stanowiska do parlamentarzystów dotyczącego inicjatywy w sprawie zmian przepisów w zakresie wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, na które kierowane są zatrzymane pojazdy wraz z odpadami.