fbpx
Znamy program II Kongresu ESG
19 stycznia 2023
Menedżer dyrektorem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
25 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Obradował Zespół Geodetów Województw ZWRP

19 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Geodetów Województw Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zespół został formalnie powołany uchwałą Zarządu Związku Województw RP nr 113/11/22 z 28 listopada 2022 r. Załącznikiem uchwały był regulamin pracy Zespołu.

Gremium składa się z 16 członków reprezentujących wszystkie województwa, po jednym przedstawicielu z każdego z nich.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • opracowywanie projektów stanowisk Zarządu Związku i Zgromadzenia Ogólnego Związku,
  • wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Związku i Zgromadzenie Ogólne Związku,
  • przygotowywanie w formie stanowisk uwag i opinii do projektów aktów prawnych w bieżącej legislacji Związku,
  • podejmowanie na wniosek członków Związku spraw oraz problemów z zakresu działania Zespołu i opracowywanie w tych sprawach projektów stanowisk Zarządu Związku oraz wniosków kierowanych do Zarządu Związku,
  • wymiana poglądów i doświadczeń między regionami w obszarze geodezji i kartografii.

 

W pierwszym posiedzeniu Zespołu uczestniczyło reprezentantów 15 regionów; w tym 13 z prawem do głosowania. Podjęto pierwsze uchwały formalne. Obecni członkowie Zespołu jednogłośnie zadecydowali o zachowaniu zasady stałego przewodnictwa w Zespole (bez zasady prezydencji zgodnej z przewodniczeniem w Konwencie Marszałków). Także jednogłośnie wybrano osoby odpowiedzialne za organizację i prowadzenie pracy Zespołu. Przewodniczącym został pan Marek Bittner, Geodeta Województwa Dolnośląskiego, a wiceprzewodniczącą pani Joanna Wielgus, Geodeta Województwa Małopolskiego.

Omówiono także punkty merytoryczne. Były to tematy związane z:

  • budową systemu teleinformatycznego do prowadzenia bazy BDOT10k oraz aktualizacją i zarządzaniem tą bazą,
  • ujawnianiem obiektów wrażliwych w bazie danych BDOT10k,
  • przygotowaniem do realizacji projektów unijnych w programach regionalnych na lata 2021-27.

 

Powołanie Zespołu i praca geodetów województw w ramach działalności Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej przede wszystkim ma podnieść zdolność organizacyjną związaną z formalnymi ustaleniami pomiędzy regionami oraz wspierać Związek w zadaniach dotyczących geodezji i kartografii.