fbpx

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

niepełnosprawny, wózek inwalidzki
Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Jest rządowy poradnik
22 grudnia 2020
lupa
NIK wziął pod lupę NFZ
29 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

droga

Nowela ma zwiększyć dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mld zł oraz rozszerzyć jego zadania o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie).

Ustawa określa także podstawowe zasady dotyczące ustalania wysokości dofinansowania, które mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań obwodnicowych i zadań miejskich. Przewiduje się, że w przypadku obydwu kategorii zadań jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z Funduszu do wysokości 80% kosztów realizacji danego zadania. Wprowadza przy tym ograniczenie, zgodnie z którym wysokość dofinansowania przyznanego na dane zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł, a zadania miejskiego – 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ustali minister właściwy do spraw transportu.

Regulacja umożliwia wojewodzie w ramach środków na zadania powiatowe i gminne ogłaszania odrębnego naboru na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Ustawa określa procedurę ogłaszania i przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu naboru na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz zadań miejskich.

Ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Regulacja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl