fbpx

Samorządowe stypendia dla studentów z Podkarpacia

Podkarpackie na lotniczo
17 września 2021
pieniądze
24 mln euro dla Podkarpacia w ramach React-EU
29 października 2021
Pokaż wszystkie

Samorządowe stypendia dla studentów z Podkarpacia

monety

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022 oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach tego programu.

Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie po raz ósmy.

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Zgodnie z Regulaminem, stypendia przysługują studentom pierwszego roku, podejmującym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,

2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób (P – uzyskany %): P= [(ilość uzyskanych punktów) : (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego następujące dokumenty:

1) wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022,

2) kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,

3) zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,

4) oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która utworzy listę rankingową zawierającą wykaz co najwyżej 100 studentów rekomendowanych do przyznania stypendium oraz listę rezerwową zawierającą wykaz studentów, którzy spełnili kryteria naboru, ale uzyskali niższe wyniki z egzaminu maturalnego od studentów z listy rankingowej.

Stypendium zostanie wypłacone studentowi jednorazowo, po podpisaniu przez niego umowy o przyznanie stypendium. Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta.

Termin naboru wniosków: 11 – 22 października 2021 r.

Maksymalna liczba przyznanych stypendiów – 100.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i nauka. Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, telefon: (17) 743 31 69, adres
e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl