fbpx

Senackie „tak” dla młodzieżowych sejmików województwa

flaga ue
Nowy Europejski Bauhaus
13 maja 2021
wideokonferencja
Procedury absolutoryjne i związane z udzielaniem wotum zaufania organom wykonawczym samorządu terytorialnego. Webinar NIST
17 maja 2021
Pokaż wszystkie

Senackie „tak” dla młodzieżowych sejmików województwa

paragrafy

13 maja br. Senat przyjął bez poprawek ustawę nowelizującą ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekty rządowy i senacki).

Nowela wprowadza możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa, które będą mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Będzie im przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza.

Młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątek ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, organizacji pozarządowych, uczniów i studentów z terenu danej gminy.

Młodzieżowe rady powiatu powoływane będą na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów z terenu danego powiatu.

Natomiast młodzieżowe sejmiki województwa powoływane będą na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów z terenu danego województwa.

Do zadań rady (sejmiku) będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowywaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.