fbpx
Mazury – idealny kierunek latem! Okolice Ełku.
Mazury – idealny kierunek latem! Okolice Ełku
3 czerwca 2023
Spotkał się Zespół Koordynatorów ds. Młodzieżowych Sejmików Województw
5 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Spotkanie Regionalnych Służb Planistycznych

W dniach 22-23 maja 2023 r. w Wąsowie (Wielkopolska) odbyło się spotkanie przedstawicieli regionalnych jednostek planowania przestrzennego, którego inicjatorem było Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Tematem pierwszego panelu dyskusyjnego był audyt krajobrazowy, przedstawione zostały doświadczenia związane ze sporządzaniem tego dokumentu oraz z przeprowadzoną procedurą formalno-prawną, w tym ze sposobem przeprowadzania konsultacji społecznych. Podjęto również dyskusję na temat wdrażania audytu do dokumentów planistycznych zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Rozmawiano także o doświadczeniach województw dotyczących metod eksperckich wyznaczania krajobrazów priorytetowych, które zostały zastosowane w audytach realizowanych na podstawie nowelizacji rozporządzenia. Podstawą dyskusji był przede wszystkim Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego, gdyż dotychczas jako jedyny został uchwalony, pozostałe województwa planują przyjęcie tego dokumentu w tym i przyszłym roku.

Druga część spotkania dotyczyła przyszłej roli planu zagospodarowania przestrzennego województwa w systemie zarządzania rozwojem kraju. W dyskusji podkreślono niezwykle ważne znaczenie regionalnej polityki przestrzennej, która powinna stanowić poziom odniesienia dla wyzwań stojących przed całym krajem, koordynować rozwój przestrzenny w województwach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz pełnić rolę zwornika między planowaniem w skali krajowej a lokalnej. Wskazano jednocześnie na szczególne znaczenie i konieczność doprecyzowania relacji pomiędzy dokumentami strategicznymi i planistycznymi na różnych szczeblach zarządzania rozwojem. Ustalono, że konieczne jest ponowne przedyskutowanie wypracowanych przed kilkoma laty propozycji w zakresie instrumentów planowania przestrzennego na poziomach krajowym i regionalnym oraz sporządzenie na ich podstawie propozycji dotyczących regulacji prawnych w tym zakresie.

W kolejnym dniu spotkania zorganizowany został spacer krajobrazowy po Wąsowie. Założenie rezydencjonalno-parkowe wraz folwarkiem i kolonią zabudowy mieszkaniowej zostało uznane w Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego za krajobraz priorytetowy. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią wsi, w tym szczególnie z rozwojem przestrzennym założenia oraz z walorami krajobrazowymi tego miejsca. Ważnym punkiem spaceru była kolonia mieszkalna dawnej służby folwarcznej. Obiekty te uznane zostały w audycie za lokalną formę architektoniczną zabudowy, która charakteryzuje się wyjątkową architekturą oraz zachowaną strukturą przestrzenną.