fbpx

Wielkopolska kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP

Samorządowcy z polskich regionów debatowali w Poznaniu
Samorządowcy z polskich regionów debatowali w Poznaniu
19 czerwca 2023
Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje wakacje dla blisko 600 młodych osób
Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje wakacje dla blisko 600 młodych osób
26 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Wielkopolska kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP

Wielkopolska kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP

W Poznaniu zakończyło się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Wielkopolski. Podczas Konwentu doszło do przekazania prezydencji – przez najbliższe pół roku prezydencja będzie w rękach Dolnego Śląska.

Konwent Marszałków Województwa RP został podzielony na trzy panele. Pierwszy z nich dedykowany był obecności wojsk amerykańskich na terenie polskich regionów. W trakcie kolejnych dyskutowano o integracji obcokrajowców na polskim rynku pracy oraz zarządzaniu środowiskiem i ochronie klimatu.

Integracja obcokrajowców

Integracja obcokrajowców to temat niezwykle ważny w dłużej perspektywie. Nasz rynek pracy bez migrantów nie będzie mógł normalnie funkcjonować – przyznał Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Konwentu Marszałków RP w tym półroczu.

W trakcie panelu zaprezentowano rezultaty, jakie udaje się uzyskiwać marszałkowskiemu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu, dzięki realizacji rządowego projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”.

Projekt był przygotowany z myślą o innej sytuacji geopolitycznej, jednak uruchomienie centrów zbiegło się z atakiem Rosji na Ukrainę. Byliśmy jednak przygotowani do tego, by wspierać wszystkie narodowości. Wykorzystaliśmy byłe miasta wojewódzkie jako łącznik z cudzoziemcami, aby jak najszybciej dotrzeć do wszystkich osób, które tego potrzebują. Teraz myślimy o tym, aby również pojawić się w subregionach ze wsparciem dla organizacji pozarządowych i pracować z gminami – tłumaczył Grzegorz Grygiel, Dyrektor ROPS w Poznaniu.

Do tej pory w pięciu Centrach Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce udało się udzielić wsparcia ponad 4,5 tys. cudzoziemcom (konsultacje prawnicze, wsparcie psychologiczne, tłumaczenie niezbędnych dokumentów).

Z kolei informacje dotyczące sytuacji cudzoziemców na rynku pracy przedstawiła Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Na koniec ubiegłego roku wśród obcokrajowców w Wielkopolsce, największą grupę pracowników stanowili Ukraińcy. W trybie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi liczba ta wyniosła blisko 110 tys. osób.

Ochrona środowiska

Tematem przewodnim panelu poświęconego środowisku była prezentacja Programu LIFE dla samorządów. To instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

W przypadku Wielkopolski złożono do programu LIFE zintegrowany i konsorcjalny projekt kilkudziesięciu partnerów z naszego regionu pod nazwą „LIFE AFTER COAL PL” czyli „Życie po węglu”, który związany jest przede wszystkim z wdrażaniem Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 85 mln zł.

Nasz projekt jest strategiczny i będziemy go realizować do końca 2031 roku. Doświadczenie z procesu zostaną zebrane i udokumentowane, poddane ewaluacji, co pozwoli na szybszy transfer wyników do innych regionów węglowych UE – tłumaczyła Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Stanowiska Konwentu Marszałków

Po zakończeniu paneli dyskusyjnych przegłosowano sześć stanowisk:

  • w sprawie podwyższenia stawki jednostkowej stażu uczniowskiego określonej w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027
  • w sprawie prac rozwojowych dotyczących Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021
  • w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej post 2027
  • w sprawie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do budowli i urządzeń po zlikwidowanych Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • w sprawie konieczności zmiany stanu prawnego w zakresie niektórych zadań dotyczących ochrony przed hałasem wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
  • w sprawie doprecyzowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych – studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych i mających zastosowanie w ochronie zdrowia pobierających stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Kluczowe dla funkcjonowania polskich regionów w przyszłości jest stanowisko dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej. Marszałkowie proponują w nim nowe podejście do tych funduszy. Chodzi m.in. o potraktowanie polityki spójności jako głównej polityki inwestycyjnej, skupieniu się na nadmiernych dysproporcjach rozwojowych, stworzeniu jednego funduszu dla całej polityki spójności. Samorządowcy proponują również, by oprócz PKB na głowę mieszkańca, pojawiły się inne miary rozwoju.

Tym stanowiskiem wykładamy karty na stół, dopiero kolejnymi będziemy mogli zagrać z naszymi partnerami z Unii – stwierdził Marszałek Woźniak.

Stanowisko trafi m.in. do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Pora na Dolnośląskie

II Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Poznaniu zakończyło się przekazaniem przez Marszałka Marka Woźniaka laski Konwentu Marszałków Województw RP Cezaremu Przybylskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że w drugim półroczu 2023 roku Dolny Śląsk będzie areną debaty na temat najważniejszych dla samorządów województw spraw.


Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Konwent Marszałków stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych dotykające obszarów działania samorządów województw oraz omawia aktualne problemy, z którymi w codziennej pracy borykają się władze samorządowe szczebla wojewódzkiego.