fbpx
Pożegnanie gen. Hermaszewskiego
13 grudnia 2022
12 mln zł na promocyjne zwiedzanie od samorządu Mazowsza
9 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Z sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet województwa na 2023 rok. Radni ustanowili również patronów roku 2023 na Mazowszu oraz przyjęli z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Rok 2023 sejmik ogłosił Rokiem Powstania Styczniowego. Było to jedno z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych, które wybuchło 160 lat temu. Więcej na ten temat w informacji Patroni roku 2023 na Mazowszu – Witryna Mazovia.pl 

Rekordowy budżet na 2023 rok
Dochody województwa mazowieckiego w 2023 r. osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) stanowić będą 87 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 4,87 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 4,5 mld zł, a z tytułu PIT – ponad 359 mln zł. W skład dochodów wchodzą również:

płatności z Unii Europejskiej – 125,7 mln zł,
dotacje na programy operacyjne – 185,9 mln zł,
dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł – 101,1 mln zł,
pozostałe dochody własne – 77,2 mln zł,
subwencja oświatowa – 132 mln zł,
pozostałe dochody celowe – 93 mln zł.
Jak podkreśla przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski, jest to budżet proinwestycyjny.

– Przyszłoroczne wydatki wyniosą blisko 6,76 mld zł. Aż 2 mld zł zarezerwowaliśmy na inwestycje. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (836 mln zł), ochronę zdrowia (537 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (202 mln zł). Powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy będą mogły ubiegać się w sumie o ponad 700 mln zł w ramach programów wsparcia samorządu Mazowsza – wylicza przewodniczący.

Wpłata do budżetu państwa – tzw. janosikowe – wyniesie 1,16 mld zł, co stanowić będzie 24 proc. dochodów podatkowych.

Samorząd Mazowsza będzie kontynuował w 2023 r. większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln zł. Największa pula środków, w wysokości 476 mln zł, przeznaczona zostanie na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP.

Deficyt zaplanowany został w wysokości blisko 1,09 mld zł. Pokryty zostanie kredytem długoterminowym (1,02 mld zł), rozliczeniami z niewykorzystanych środków (2,8 mln zł) oraz wolnymi środkami (66,8 mln zł).

Więcej informacji o przyszłorocznym budżecie.

Pomoc finansowa
O 1 mln zł radni zwiększyli dofinansowanie dla m.st. Warszawy na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja) z drogą powiatową nr 5587W (ul. Estrady). Całkowita kwota dofinansowania z budżetu Mazowsza w wysokości 3 mln zł wydatkowana będzie w 2024 r.

Pomoc finansową w wysokości 350 tys. zł otrzymała również gmina Andrzejewo na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach Bolędach. Od kilku miesięcy woda ma złe parametry i istnieje ryzyko wstrzymania jej dostarczania do picia dla około 1500 mieszkańców (1/3 mieszkańców gminy) oraz ogromnej liczby zwierząt gospodarskich. Bez pomocy finansowej sejmiku gmina nie byłaby w stanie udźwignąć takich wydatków.

Nieruchomości dla radomskich muzeów
Muzeum Wsi Radomskiej pozyska nowe nieruchomości, które wykorzysta na swoją działalność statutową. Sejmik zgodził się na zakup działek w obrębie Jeżowa Wola. Koszt nabycia wynosi 4 mln zł.

Nową nieruchomość, położoną przy ul. Rynek 16 w Radomiu, otrzyma również Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Będzie ona przeznaczona na działalność tej instytucji. Koszt nabycia wynosi 2 mln zł.

Zmiany w programach wsparcia w 2022 r.
Na wnioski miast i gmin, które uzyskały pomoc finansową w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, sejmik wprowadził zmiany w liście beneficjentów. Polegają one na zmianie: zadania na inne, wysokości dofinansowania, nazwy zadania oraz kwoty dotacji wynikających z oszczędności.

Instytucje kultury
Radni przyjęli nowy statut Teatru Polskiego w Warszawie oraz aneks do umowy na wspólne prowadzenie tej instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aneks przewiduje kontynuację współpracy do końca 2025 roku oraz określa wysokość dotacji podmiotowych.

Podobny aneks do umowy o wspólnym prowadzeniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” również uzyskał akceptację radnych.

Inne decyzje sejmiku
Sejmik przyjął nowelizację budżetu województwa na 2022 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2038. Wprowadzone zmiany przede wszystkim porządkują z końcem roku różne rozliczenia lub przenoszą na następny rok realizację niektórych przedsięwzięć. W uchwale w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. kwota 61,5 mln zł przeniesiona została na 2023 r.

W znowelizowanym przez sejmik Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 zmianie uległa lokalizacja magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w Radomiu z ul. Witosa 94 na ul. Warszawską 174.

Zmieniono również uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego, sochaczewskiego i miasta Płocka.

Radni zgodzili się ponadto na udzielenie gminie Błonie pomocy rzeczowej w postaci przekazania wykonanych robót związanych z przebudową oświetlenia na terenie tej gminy. Przyjęli także uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nadali również nowy statut Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, w którym do struktury tej instytucji dodano Muzeum Ziemi Gostynińskiej w Gostyninie.

źródło i foto: mazovia