fbpx
Za nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu
8 listopada 2022
PO Rybactwo i Morze. Województwa beneficjentami pomocy technicznej
8 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

7 listopada br. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu ustawy mającej na celu eliminację barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz uniemożliwiają racjonalne wydawanie środków publicznych i prywatnych na ten cel.

Jedną z propozycji jest zmiana ustawy o drogach publicznych, która w art. 40 przewiduje, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 40 ust. 2b wspomnianej regulacji w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu – organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Strona rządowa proponuje, aby zapis ten brzmiał:

„2b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i decyzji w terminie:

  1. a) 7 dni – dla dróg gminnych,
  2. b) 14 dni – dla dróg powiatowych,
  3. c) 21 dni – dla dróg wojewódzkich,
  4. d) 30 dni – dla dróg krajowych wszystkich klas.

– od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu – organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Środki z kar zasilają fundusz szerokopasmowy, a o którym mowa w art. 16a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.”

 

W ocenie regionów niezrozumiałe i krzywdzące wydaje się skrócenie czasu wszystkim zarządcom dróg samorządowych, podczas gdy długość sieci drogowej, którą zarządcy poszczególnych szczebli samorządowych zarządzają jest niewspółmiernie większa niż w przypadku administracji zarządzającej siecią dróg krajowych (tutaj pozostał termin 30 dni – bez zmian).

Narzucone tak krótkie terminy mogą skutkować znacznym wzrostem liczby decyzji odmawiających udzielenia zezwoleń, a przecież celem ustawodawcy jest dążenie do przyspieszenia realizacji inwestycji.

Województwa wskazują, że długość terminów nie powinna zależeć od kategorii drogi. Kategoria drogi nie świadczy o tym, że parametry techniczne drogi umożliwią sprawniejsze przeprowadzenie postępowania. W zasobie dróg wojewódzkich znajdują się dawne drogi krajowe klas G, GP przekazywane kaskadowo po realizacji dróg ekspresowych i autostrad, a w zasobach gminnych znajdują się starodroża dróg wszystkich kategorii (także dawne drogi krajowe), przekazane gminom przed wprowadzeniem mechanizmu kaskadowego przekazywania dróg.

Termin powinien być przede wszystkim realny do wykonania dla pracowników administracji oraz dawać wszystkim wnioskodawcom (nie tylko telekomunikacyjnym) równy dostęp do usług administracyjnych.

Wprowadzenie skróconych terminów spowodować może także to, że wnioski telekomunikacyjne będą musiały być realizowane w pierwszej kolejności, co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania i równości wobec prawa.

Ponadto województwa zauważają, iż przewlekłość w rozpatrzeniu spraw jest najczęściej wynikiem:

– przedłożenia przez wnioskodawców niekompletnych wniosków i  oczekiwania na ich uzupełnienie przez wnioskodawcę,

– zbyt małej liczby pracowników danej komórki pracowniczej w stosunku do liczby prowadzonych postępowań.

 

Podczas  wideokonferencji Związek Województw RP reprezentowali mec. Rafał Cieślik, Biuro ZWRP ora Marcin Pawlak, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.