fbpx
Echa z Konwentu Marszałków Województw RP
8 grudnia 2021
Z Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP
10 grudnia 2021

Z Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST

7 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z ramienia Związku Województw RP w spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego i mec. Rafał Cieślik.

W trakcie spotkania odbyły się prekonsultacje projektu nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

projekt RIO

Dokument wprowadza zmiany ustrojowe obejmujące rozszerzenie działalności kontrolnej RIO w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Zapisy projektu poszerzają także nadzór RIO nad gospodarką finansową JST.

Projekt poszerza zakres działalności kontrolnej RIO w szczególności poprzez m.in.:

– zwiększenie zakresu przedmiotowego działalności nadzorczej o uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, udzielania poręczeń i gwarancji, zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego, programów postępowania naprawczego i ich zmian, o których mowa w art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czy też w sprawie innych poza lokalnymi podatków i opłat,

– poszerzenie kontroli pod względem rachunkowym i formalnym o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów JST, regulacje pozwalające na powiadamianie przez prezesa izby właściwego organu nadzoru o braku zawiadomienia izby w terminie o wykonaniu wniosków pokontrolnych,

– w razie uzasadnionego podejrzenia w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną popełnienia przestępstwa lub wykroczenia projektowane zapisy wprowadzają obowiązek zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz poinformowania o tym kierownika jednostki kontrolowanej i właściwego organu sprawującego nad nią nadzór.

Ponadto projekt poszerza katalog podmiotów podlegających kontroli regionalnych izb obrachunkowych o m.in. o stowarzyszenia województw czy też o osoby prawne, na które podmioty samorządowe wywierają określony w projekcie wpływ.

Projekt zwiększa zadania izb o opiniowanie uchwał organów rad powiatów i sejmików województw o nieudzieleniu absolutorium zarządom powiatów i województw.

Nadto projekt wprowadza zmiany dot. organizacji regionalnych izb obrachunkowych, w tym zmiany zasad i trybu przeprowadzania konkursu na prezesów izb.

Związek Województw RP przygotowuje do projektu uwagi w konsultacji z samorządami województw.