fbpx
dyskusja
Echa z Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP
28 stycznia 2021
O finansach samorządowych z Elżbietą Berezowską
5 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

posiedzenie kwrist

Realizacja Narodowego Programu Szczepień to temat, który dominował podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie – w formie zdalnej – odbyło się 27 stycznia 2021 r. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Związek Województw RP.

Ponadto ZWRP reprezentowali: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i adwokat Rafał Cieślik.

 

W sprawie szczepień

Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawił informację o realizacji Narodowego Programu Szczepień. Według oficjalnych danych, 26 stycznia we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Do końca marca 2021 r. rząd planuje zaszczepić na COVID-19 w sumie 3,1 mln osób.

Marek Wójcik ze Związku Miast zwrócił uwagę na problem dowożenia osób, zwłaszcza tych niepełnosprawnych i starszych na szczepienia. W ocenie strony samorządowej trzeba doprecyzować zasady, jakie będą granice – na jaką odległość – poza miejsce zamieszkania będzie można pacjenta dowieźć. Samorządowcy twierdzą też, że konieczne jest zwiększenie stawek ryczałtowych związanych z transportem przewidzianych przez rząd. W ich ocenie dotacja rządowa jest za niska i nie odpowiada faktycznym kosztom usług

W odpowiedzi Michał Dworczyk wyjaśnił, że rząd specjalnie zaproponował stawki ryczałtowe, aby maksymalnie uprościć system rozliczeń, zarówno po stronie samorządowej, jak i po stronie wojewodów. Jak mówił, stawki i tak są już zróżnicowane. Zapewnił jednak, że rozważy propozycję strony samorządowej dotyczącą korekty.

Z kolei wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed poinformował, że podjął już pilne działania, które mają umożliwić dowożenia na szczepienia pojazdami zakupionymi z dofinansowaniem PFRON-u.

 

O młodzieżowych sejmikach województw

W porządku obrad posiedzenia KWRiST znalazło się ponad 30 projektów aktów prawnych, w tym m.in.

– projekt Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026. (Urząd Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego);

– projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

– projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw;

-projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);

– projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw.

Ten ostatni zawiera m.in. propozycję powołania młodzieżowych sejmików województw. Strona samorządowa proponuje fakultatywność powoływania takich gremiów w oparciu o oddolne inicjatywy społeczne. Tymczasem rządowy projekt zakłada ich obligatoryjność, nakładając też na samorządy obowiązek obsługi sejmików młodzieżowych i ponoszenia kosztów ich funkcjonowania. Projekt nowelizacji ustaw samorządowych został odesłany do dalszych prac w ramach z zespołu roboczego KWRiST.

 

Plany strony samorządowej

Strona samorządowa zapowiedziała wysłanie do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego prośbę o interwencję i zwiększenie z tzw. funduszu COVID-owego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chodzi o objęcie nim tych JST, które zostały pominięte przy rozdzielaniu drugiej transzy środków, a tak, jak inne samorządy mają problemy spowodowane pandemią.

Samorządowcy zaapelują też o możliwie szybkie zastąpienie subwencjami funduszy rządowych: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – subwencją rozwojową, opartą o zobiektywizowane i mierzalne kryteria, a Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – subwencją drogową, również dystrybuowaną na podstawie obiektywnych i jednoznacznych kryteriów.

Kolejne posiedzenie plenarne KWRiST zaplanowano na 24 lutego.