fbpx
sesja
Zarząd województwa dolnośląskiego z wotum zaufania
25 czerwca 2021
port lotniczy we Wrocławiu
Z Wrocławia do Olsztyna samolotem
9 lipca 2021

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty do realizacji w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Do dofinansowania zakwalifikowało się 46 projektów na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

– W ten sposób wspieramy małe lokalne projekty na terenach wiejskich, które zgłaszane są przez gminy często z inicjatywy samych mieszkańców – zauważa marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów.

– Ponad 110 projektów, które uzyskały dofinansowanie, to wiele ważnych inwestycji m.in. na boiska, place zabaw, świetlice i inne miejsca rekreacji niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

– remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno – kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;

– budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego; zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;

– budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających, tj. instalacja zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania;

– remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;

– zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.  Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego.

Lista rankingowa dostępna jest tutaj: DOLNY ŚLĄSK > Aktualności (dolnyslask.pl)