fbpx

ZWRP w sprawie II transzy REACT-EU w obszarze ochrony zdrowia

Z posiedzenia Zarządu ZWRP
10 stycznia 2022
Polski Ład. Ministerstwo tłumaczy jak naliczać wynagrodzenia
10 stycznia 2022

Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP zwraca się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Społecznej z prośbą o weryfikację planowanych decyzji co do podziału alokacji II transzy instrumentu REACT-EU przeznaczonej na 2022 r. w obszarze ochrony zdrowia.

Chodzi o wskazanie wyższej kwoty na programy regionalne oraz pozostawienie możliwości decyzji na poziomie regionalnym, co do wykorzystania tych środków.

W ramach II transzy REACT-EU Polska otrzymała 268 019 198 EUR. Dostępne środki będą wydatkowane w ramach tych samów obszarów, które były wspierane z I transzy REACT-EU, czyli m.in. na ochronę zdrowia, jednakże zawężonych do bardziej szczegółowych zakresów interwencji.

– Zgodnie z posiadanymi informacjami, na poziomie regionalnym – w ramach 16 RPO – wsparcie będzie dotyczyć obszaru ochrony zdrowia i obejmie wyłącznie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (PSSE) we wszystkich województwach. Do dyspozycji ma być łącznie 50 mln Euro (na 16 województw). Szczegółowy zakres wsparcia dla poszczególnych PSSE zostanie opracowany na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Na tej podstawie zostanie także dokonany podział alokacji na 16 RPO przez Instytucję Koordynującą RPO (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Abstrahując już od kwestii dostępnej alokacji przeznaczonej na wsparcie ochrony zdrowia, to wyżej przedstawione podejście stawia Instytucje Zarządzające RPO w czysto formalnej roli, ograniczonej jedynie do wdrażania z góry określonego rodzaju interwencji. Pozbawia się tym samym Instytucje Zarządzające RPO możliwości identyfikacji potrzeb i wyboru projektów najbardziej adekwatnych do sytuacji poszczególnych regionów.

Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną podziału interwencji pomiędzy szczebel krajowy i regionalny, Instytucje Zarządzające RPO powinny mieć możliwość dysponowania środkami na zadania wynikające z własnej analizy potrzeb rozwojowych regionu. Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze środków przeznaczonych na fundusze regionalne, a nie z budżetu państwa lub  środków II transzy REACT-EU uruchamianych z poziomu krajowego, budzi ponadto wątpliwości w szczególności ze względu na fakt, że od dnia 01.04.2020 roku Inspekcja stała się instytucją całkowicie odseparowaną od samorządów terytorialnych i jest zarządzana bezpośrednio z poziomu centralnego.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż w okresie pandemii ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych część wsparcia przeznaczono dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, czym samorządy regionalne wyraźnie wykazały czujność i wychodzenie naprzeciw faktycznym potrzebom diagnozowanym w województwach. Realizowane projekty partnerskie w tym obszarze w latach 2020 i 2021 udowodniły skuteczność podejmowanych inicjatyw przeciw COVID-19. – czytamy w stanowisku komisji z 5 stycznia br.

Stanowisko Komisji Zdrowia ZWRP w sprawie 2 transzy REACT-EU