fbpx

Centrum Wsparcia Doradczego. Konferencja w MFiPR

Z posiedzenia Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP
24 listopada 2021
Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST
25 listopada 2021

Dwudniowa konferencja zorganizowana 23 i 24 listopada br. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej była okazją do podsumowania pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego przez resort. Partnerami projektu są Związek Miast Polskich oraz 15 urzędów marszałkowskich.

Centrum Wsparcia Doradczego jest innowacyjnym projektem realizowanym od jesieni ubiegłego roku. Jego zadaniem jest wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z ekspertami Związku Miast Polskich uczą się współpracy, strategicznego planowania rozwoju oraz przygotowują dobrej jakości projekty, które pozwolą napędzić rozwój obszarów partnerstw i będą mogły być finansowane z różnych źródeł.

Efektem pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania współpracy samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.

Do projektu wybranych zostało 38 partnerstw w tym 353 gminy (18 gmin miejskich, 240 gmin wiejskich i 95 gmin miejsko-wiejskich) oraz 35 powiatów z 15 województw w Polsce.

Do tej pory w 38 partnerstwach samorządowych zostały przygotowane i przyjęte strategie terytorialne wraz z niemal 150 projektami zintegrowanymi.

Wśród przedsięwzięć są działania związane z poprawą jakości powietrza, zastosowaniem na szeroką skalę instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii, organizacją ponadlokalnego transportu publicznego, budową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju sektora gospodarki jakim jest turystyka, a także wsparciem ponadlokalnej edukacji, pomocy społecznej, a nawet ambitnej inicjatywy integrowania na poziomie ponadlokalnym planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym i powoływaniem centrów usług wspólnych.

W kolejnym, ostatnim etapie pilotażu w ciągu najbliższych miesięcy uszczegóławiany będzie zakres złożonych projektów i kompleksowo analizowana ich wykonalność.

 

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas pierwszego dnia konferencji podkreślał, że cele polityki regionalnej wskazują na potrzebę zwiększania znaczenia i odpowiedzialności samorządów lokalnych za tworzenie warunków do rozwoju czy przygotowanie dobrej jakości projektów.

 

– Rozwój lokalny dokonuje się w małych ojczyznach. Celem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest wsparcie samorządów w aktywizacji niewykorzystanych potencjałów– podawał Grzegorz Puda.

Spotkanie było okazją do przybliżenia źródeł finansowania samorządów. Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że Polska będzie mieć do dyspozycji na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności 76 miliardów euro.

– Samorządy są kluczowym partnerem dla rządu w prowadzeniu polityki rozwoju i pozostaną głównym beneficjentem Funduszy Europejskich w nowym budżecie UE. Szczególne wsparcie adresowane będzie dla obszarów słabszych gospodarczo, o niższym poziomie rozwoju i o niskiej odporności na zjawiska kryzysowe – wyjaśniał wiceminister .

Drugiego dnia konferencji Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP przedstawił informację o wsparciu Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), w tym partnerstw CWD w ramach programów regionalnych polityki spójności.

OSI Polskie Regiony

Dyrektor podkreślił ponadto, że rok 2022 będzie szczególny dla Związku Województw RP, ponieważ będzie on obchodził 20 lecie istnienia, co stało się okazją do stworzenia ram koncepcyjnych działania. Obejmują one obejmują wielopoziomowe zarządzanie. Jakub Mielczarek zauważał, że CWD można wykorzystać do wsparcia subsydiarnego.

Przykłady podejścia do terytorializacji wsparcia na poziomie regionalnym przedstawili przedstawiciele regionów:

Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;

Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

źródło: informacja własna, MFiPR, ZMP